เกี่ยวกับประมวลข้อบังคับอาคาร

รวบรวมเกี่ยวกับประมวลข้อบังคับอาคาร ของสำนักโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร)

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร)

โครงการย่อยที่ 1 ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร

ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

 ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

ร่างประมวลข้อบังคับ โครงการย่อยที่ 5 ด้านการปฏิบัติหลังการออกแบบarticle

โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย

โครงการย่อยที่ 5 ด้านการปฏิบัติหลังการออกแบบ

การจัดทำมาตรฐานด้านโยธาธิการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

บทความทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานด้านโยธาธิการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายสุรชัย พรภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ไขปริศนา Building Codearticle

บทความจากวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องไขปริศนา Building Code โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกาarticle

บทความจากวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ร่างประมวลข้อบังคับอาคาร โครงการย่อยที่ 4 : ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์article

ร่างประมวลข้อบังคับอาคาร โครงการย่อยที่ 4
ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

1 [Go to top]