dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เกี่ยวกับประมวลข้อบังคับอาคาร

รวบรวมเกี่ยวกับประมวลข้อบังคับอาคาร ของสำนักโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร)

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร)

โครงการย่อยที่ 1 ด้านการควบคุมและการจัดการอาคาร

ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

 ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

ร่างประมวลข้อบังคับ โครงการย่อยที่ 5 ด้านการปฏิบัติหลังการออกแบบarticle

โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย

โครงการย่อยที่ 5 ด้านการปฏิบัติหลังการออกแบบ

การจัดทำมาตรฐานด้านโยธาธิการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

บทความทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานด้านโยธาธิการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนายสุรชัย พรภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ไขปริศนา Building Codearticle

บทความจากวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องไขปริศนา Building Code โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกาarticle

บทความจากวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ร่างประมวลข้อบังคับอาคาร โครงการย่อยที่ 4 : ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัย ของวัสดุและผลิตภัณฑ์article

ร่างประมวลข้อบังคับอาคาร โครงการย่อยที่ 4
ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

หน้า 1/1
1
[Go to top]