ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ article

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้า

ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

-----------------------

 

อาศัยความตามข้อ ๓๗ (๓) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

-----------------------

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

(๑) ผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหมายถึง ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล

(๒) ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า หมายถึง บุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

(๓) ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวด ๒

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล

-----------------------

ข้อ ๔ ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป

(๓) ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในระหว่างเวลาไม่เกิน ๑ ปีหลังจากถูกเพิกถอน

 (๔) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

(๕) มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้า

(๖) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

ข้อ ๕ ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินกิจการในรูปนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

(๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

(๓) มีสำนักงานที่แน่นอนเป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือ

(๔) ไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๕) ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลรวมกันตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป

(๖) ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลในระหว่างเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังจากถูกเพิกถอน

(๗) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล

(๘) การดำเนินการตรวจสอบต้องใช้บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

หมวด ๓

การออกใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล

-----------------------

ข้อ ๖ ผู้ที่จะขอเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลจะต้องยื่นคำขอใบรับรองตามแบบ ธช./ฟ.๑ ท้ายประกาศนี้ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๗ เมื่อผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล ยื่นคำขอและได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถ้วนแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะออกใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแบบ ธช./ฟ.๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลที่กรมธุรกิจพลังงานออกให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี หากผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบไฟฟ้านิติบุคคลต่อเนื่อง จะต้องยื่นเรื่องราวคำขอต่ออายุใบรับรองแทนแบบ ธช./ฟ.๑ ท้ายประกาศนี้ ก่อนใบรับรองจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๙ ใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลจะถูกพักใช้เมื่อผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลกระทำความผิดดังนี้

(๑) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

(๒) กระทำผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(๓) มีพฤติการณ์ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่การพักใช้จะถูกพักใช้คราวละไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๑๐ ใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลจะถูกเพิกถอนเมื่อผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลคุณสมบัติหรือกระทำความผิด ดังนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามคำขอใบรับรองตามแบบ ธช./ฟ.๑

(๒) กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป

(๓) กระทำผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างร้ายแรง

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคลผู้ถูกสั่งเพิกถอนจะขอใบรับรองใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด ๑ ปี

หมวด ๔

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและผู้ตรวจสอบไฟฟ้านิติบุคคล

-----------------------

ข้อ ๑๑ ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบไฟฟ้านิติบุคคลจะต้องจัดเตรียมแบบแปลนแผนผังระบบไฟฟ้า แผนการตรวจโดยใช้แบบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือผู้ตรวจสอบไฟฟ้านิติบุคคลจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือวัดพื้นฐานในการตรวจวัดระบบไฟฟ้าขณะที่มีการจ่ายไฟแล้วอย่างน้อยดังนี้

๑. เครื่องวัดปริมาณไอก๊าซแบบพกพา

๒. เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพกพา

๓. เครื่องตรวจวัดมัลติมิเตอร์แบบทั่วไป

๔. เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแบบฮอร์ทไลน์

๕. เครื่องตรวจวัดความต้านทานสายดินแบบฮอร์ทไลน์

โดยเครื่องมือดังกล่าว ต้องมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้มีการสอบเทียบทุก ๆ ๒ ปี

ข้อ ๑๓ ในการตรวจสอบ จะต้องดำเนินการตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗

ข้อ ๑๔ หากพบในภายหลังว่ารายงานผลการตรวจสอบเป็นเท็จ เนื่องจากไม่ได้มีการตรวจสอบจริง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือให้การตรวจสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่จะเพิกถอนใบรับรองได้ และห้ามผู้กระทำนั้นเป็นผู้ตรวจสอบอีกต่อไป รวมทั้งจะแจ้งหน่วยงานที่ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรด้วย

 

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

                                                                                                                 เมตตา บันเทิงสุข

                                                                                                           อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

                                                                                                                               

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
กฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ article
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พศ 2544 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) article