ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม article

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-----------------------

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งหมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งหมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

ค้าปลีกหมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค

ค้าส่งหมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนมากให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปขายให้แก่ผู้บริโภคหรือนำไปให้บริการต่อ

ลุ่มน้ำหลักหมายถึง ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำตามเอกสารท้ายประกาศ ๑

ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลักหมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ โดยมีช่องปิดเปิดได้ในแม่น้ำสายหลัก รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศ ๒

ข้อ ๓ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ลำดับที่ ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ ให้จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ข้อ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๔

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดังกล่าว ต้องจัดทำโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๕ ให้นำความในข้อ ๓ มาใช้บังคับสำหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยอนุโลม

ข้อ ๖ โครงการหรือกิจการตามประกาศในข้อ ๑ ที่ได้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศตามข้อ ๑ ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗ โครงการหรือกิจการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยู่แล้ว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                                                                              ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                               

 

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

เอกสารท้ายประกาศ ๑

ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำของประเทศไทย

๑. ลุ่มน้ำสาละวิน

๒. ลุ่มน้ำโขง

๓. ลุ่มน้ำกก

๔. ลุ่มน้ำชี

๕. ลุ่มน้ำมูล

๖. ลุ่มน้ำปิง

๗. ลุ่มน้ำวัง

๘. ลุ่มน้ำยม

๙. ลุ่มน้ำน่าน

๑๐.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๑๑.ลุ่มน้ำสะแกกรัง

๑๒.ลุ่มน้ำป่าสัก

๑๓.ลุ่มน้ำท่าจีน

๑๔.ลุ่มน้ำแม่กลอง

๑๕.ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

๑๖.ลุ่มน้ำบางปะกง

๑๗.ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

๑๘.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

๑๙.ลุ่มน้ำเพชรบุรี

๒๐.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก

๒๑.ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

๒๒.ลุ่มน้ำตาปี

๒๓.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

๒๔.ลุ่มน้ำปัตตานี

๒๕.ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

เอกสารท้ายประกาศ ๒

แม่น้ำสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย

๑. แม่น้ำยวม

๒. แม่น้ำสงคราม

๓. แม่น้ำกก

๔. แม่น้ำชี

๕. แม่น้ำมูล

๖. แม่น้ำปิง

๗. แม่น้ำวัง

๘. แม่น้ำยม

๙. แม่น้ำน่าน

๑๐. แม่น้ำเจ้าพระยา

๑๑. แม่น้ำสะแกกรัง

๑๒. แม่น้ำป่าสัก

๑๓. แม่น้ำท่าจีน

๑๔. แม่น้ำแม่กลอง

๑๕. แม่น้ำปราจีนบุรี

๑๖. แม่น้ำบางปะกง

๑๗. แม่น้ำจันทบุรี

๑๘. แม่น้ำเพชรบุรี

๑๙. แม่น้ำปราณบุรี

๒๐. แม่น้ำสายบุรี

๒๑. แม่น้ำตาปี

๒๒. แม่น้ำปัตตานี

๒๓. แม่น้ำตรัง

 

เอกสารท้ายประกาศ ๓

๑. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๒. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตามตารางท้ายนี้

๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตามตารางท้ายนี้

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

๑.๑ โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน

๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช

๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน

๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซิเมนต์

๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด

๑.๒ โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน

๑.๓ โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑

ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๓.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติ

คณะรัฐมนตรี

๑.๓.๓ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ

ระหว่างประเทศ

๑.๓.๔ พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน

แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรือ

อุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกที่ขึ้น

บัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๑.๔ โครงการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด

๑.๕ โครงการเหมืองแร่ชนิดอื่นๆตามกฎหมาย

ว่าด้วยแร่ ยกเว้นตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓

และข้อ ๑.๔

 

 

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

ทุกขนาด

 

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

ทุกขนาด

ทุกขนาด

 

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

 

 

 

 

 

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

การพัฒนาปิโตรเลียม

๒.๑ การสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีการเจาะ

สำรวจ

 

 

 

๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

 

ทุกขนาด

 

 

 

 

ทุกขนาด

 

ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม

ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน

เชื้อเพลิงทางท่อ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอใบอนุญาตหรือ

ขั้นขอรับความเห็นชอบจาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิต

ทางเคมี

ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่

๑๐๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

อุตสาหกรรมคลอ แอลคาไลน์ (Chlor –

alkaline industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์

(NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียม

คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์

(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2)

โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน

(Bleaching Powder)

ที่มีกำลังผลิตสาร

ดังกล่าว แต่ละชนิด

หรือรวมกัน ตั้งแต่ ๑๐๐

ตันต่อวัน ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่

๕๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๑

อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้

ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้

กระบวนการทางเคมี

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๒

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทาง

เคมี

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๓

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล

ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ การทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาล

ทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 

 

๑๓.๒ การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ

ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

 

 

ทุกขนาด

 

 

 

ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๒๐

ตันต่อวัน ขึ้นไป

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

๑๔

อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า

ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐

ตันต่อวัน ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๕

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ

ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๕๐

ตันต่อวัน ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๖

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิต

เบียร์และไวน์

๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์

 

 

 

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์

 

 

 

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

 

 

ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่

๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน

(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)

 

ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่

๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน

 

 

ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่

๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๘

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า

ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์

ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

๑๙

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทาง

พิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทาง

พิเศษ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่

ดังต่อไปนี้

๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า

๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย

ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

๒๐.๓ พื้นที่เขตลุ่มน้ำชั้น ๒ ตามที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว

๒๐.๔ พื้นที่เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวน

แห่งชาติ

๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร

ห่างจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทาง

ธรรมชาติ

๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี

ความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดก

โลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน

ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

 

 

 

ทุกขนาด

 

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

 

ทุกขนาด

 

 

 

ทุกขนาด

 

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๒๑

ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๒๒

ท่าเทียบเรือ

รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐

ตันกรอส หรือความยาว

หน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือ

รวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตาราง

เมตร ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๒๓

ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา

ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐

ลำ หรือ ๑,๐๐๐ ตาราง

เมตร ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

๒๔

การถมที่ดินในทะเล

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือใน

ทะเล

๒๕.๑ กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง

 

๒๕.๒ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น

รอบังคับกระแสน้ำ

๒๕.๓ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

 

 

 

ความยาวตั้งแต่ ๒๐๐

เมตร ขึ้นไป

ทุกขนาด

 

ทุกขนาด

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๒๖

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

๒๖.๑ ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลง

ชั่วคราว เพื่อการพาณิชย์

๒๖.๒ สนามบินน้ำ

 

ที่มีขนาดความยาวของ

ทางวิ่งตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตร

ทุกขนาด

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง

หรือขออนุญาตขึ้น-ลงอากาศยาน

๒๗

อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

๒๗.๑ อาคารที่ตั้งริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ

หรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยาน

แห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น

บริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 

๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก

หรือค้าส่ง

 

 

 

 

๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ

ของเอกชน

 

 

 

ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐

เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง

ชั้นใดในหลังเดียวกัน

ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร ขึ้นไป

ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐

เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง

ชั้นใดในหลังเดียวกัน

ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร ขึ้นไป

ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐

เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่

รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่ง

ชั้นใดในหลังเดียวกัน

ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร ขึ้นไป

 

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

ลำดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ

ระเบียบปฏิบัติ

๒๘

การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดสรรที่ดิน

จำนวนที่ดินแปลงย่อย

ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือ

เนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรร

ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดสรรที่ดิน

๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล

๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ

หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร

 

 

 

 

๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

 

 

ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วย

ไว้ค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียง

ขึ้นไป

 

 

 

ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้

ค้างคืนตั้งแต่ ๖๐ เตียง ขึ้น

ไป

 

 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓๐

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรม

ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่

๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี

พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐

ตารางเมตร ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร

ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่

๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี

พื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่

,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง

หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓๒

การชลประทาน

ที่มีพื้นที่การชลประทาน

ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็น

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๓๔

การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ ดังต่อไปนี้

๓๔.๑ การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำหลัก ยกเว้นกรณีภัย

พิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ที่เป็นการดำเนินการชั่วคราว

๓๔.๒ การผันน้ำระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณี

ภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ที่เป็นการดำเนินการชั่วคราว

 

ทุกขนาด

 

 

ทุกขนาด

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

๓๕

ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

 

 

เอกสารท้ายประกาศ ๔

ก. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑. สาระสำคัญ

๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการตามมาตรการส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม

๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ

๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ.๑

๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

๑.๒.๑ บทนำ : กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา

๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม

๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ วิธีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม

๑.๒.๔ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจำแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

(๑) ทางเลือกในการดำเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซึ่งอาจเป็นทั้งทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือวิธีการดำเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจำเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดำเนินโครงการ พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นประกอบ

(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆตาม ๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน

๑.๒.๖ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : ให้อธิบายรายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย

๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและแผนการดำเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดำเนินโครงการด้วย

๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำเสนอ

๒.๑ รายงานหลัก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ

๒.๒ รายงานย่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ

๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๒

๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๓

๒.๕ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๕

๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๖

ข. แนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วย

๑. สาระสำคัญ

๑.๑ บทนำ : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการโครงการวัตถุประสงค์การจัดทำรายงานฯ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา

๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม

๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ

๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด ที่ตั้ง ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดำเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศ และมาตราส่วนที่เหมาะสม

๑.๕ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจำแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยให้ความสำคัญในการประเมินผลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๕

๑.๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย

๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดำเนินการในการติดตามและประเมินผลภายหลังการดำเนินโครงการด้วย

๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำเสนอ

๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ

๒.๒ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๗

๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๘

๒.๔ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๙

๒.๕ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 
กฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ article
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พศ 2544 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) article