ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ

ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องโดยควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

เพื่อควบคุมให้เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องในจำนวน 3 เครื่อง ผลัดสลับการทำงานเครื่องละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักเกินไป และเครื่องปรับอากาศจะเดินเครื่องอัตโนมัติเพิ่มเมื่อเครื่องปรับอากาศที่กำลังเดินอยู่ไม่สามารถทำความเย็นจนได้อุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ และจะเดินเพิ่มขึ้นอีกเครื่อง (เครื่องที่ 3) เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้อีกค่าหนึ่ง

ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งตู้ Air Condition Control Unit เดินท่อร้อยสาย โดยใช้วงจรที่ 15 ของตู้โหลดเซ็นเตอร์ในห้อง Server จ่ายไฟให้ตู้ Air Condition Control Unit แล้ว Wiring สายชุดควบคุมใหม่เข้าระบบเดิม เพื่อแยกฟังก์ชั่นการทำงาน ระหว่าง Manual กับ Automatic

ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ประกอบเครื่องปรับอากาศ เช็ดทำความสะอาด เปิดใช้งานตู้ Air Condition Control Unit
บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

ผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. article
ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า article
ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน article
เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้า article
ตรวจสอบ PV VENT VALVE สถานีบริการน้ำมันเชลล์
ถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ article
ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าฯ ปี 2557 article
การต่อสายไฟนั้นสำคัญไฉน article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน article