ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article

          บริษัท CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.  ไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัดในการให้บริการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 385 แห่ง โดยการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยระบบบริหารงานความปลอดภัยในกาปฏิบัติงานเต็มรูปของบริษัท เอ็กซอนโมบิล ระบบ Loss Prevention System (LPS) 

       ►งานตรวจสอบป้าย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ

            การปฏิบัติการตรวจสอบป้ายในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ทั่วประเทศที่มีป้ายในสถานีบริการน้ำมันมีขนาดสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยโปรแกรมการตรวจสอบนี้ เป็นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่กฏหมายกำหนด (วิศวกร หรือ สถาปนิค) ซึ่งการตรวจสอบในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ที่ป้ายมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ได้แก่ HIGHWAY SING (ป้ายที่มีตัวหนังสือ ESSO และป้าย ID Sing (ป้ายที่มีสัญลักษณ์ ESSO รวมทั้งแบบที่มีป้ายราคา และไม่มีป้ายราคาที่ป้าย ID Sign 

 

        ►การปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 

             อ้างถึง กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ข้อ23 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จะมีขนาดอักษร ไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

สนใจบริการ : ติดต่อ คุณสุกัญญา ภักดี

                    โทรศัพท์ 02-424-2449

                    E-mail. sukanya.aps@gmail.com

                    บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔