ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article

          บริษัท CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.  ไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัดในการให้บริการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 385 แห่ง โดยการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยระบบบริหารงานความปลอดภัยในกาปฏิบัติงานเต็มรูปของบริษัท เอ็กซอนโมบิล ระบบ Loss Prevention System (LPS) 

       ►งานตรวจสอบป้าย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ

            การปฏิบัติการตรวจสอบป้ายในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ทั่วประเทศที่มีป้ายในสถานีบริการน้ำมันมีขนาดสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยโปรแกรมการตรวจสอบนี้ เป็นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่กฏหมายกำหนด (วิศวกร หรือ สถาปนิค) ซึ่งการตรวจสอบในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ที่ป้ายมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ได้แก่ HIGHWAY SING (ป้ายที่มีตัวหนังสือ ESSO และป้าย ID Sing (ป้ายที่มีสัญลักษณ์ ESSO รวมทั้งแบบที่มีป้ายราคา และไม่มีป้ายราคาที่ป้าย ID Sign 

 

        ►การปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 

             อ้างถึง กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ข้อ23 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จะมีขนาดอักษร ไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

สนใจบริการ : ติดต่อ คุณสุกัญญา ภักดี

                    โทรศัพท์ 02-424-2449

                    E-mail. sukanya.aps@gmail.com

                    บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔