ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article

         บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0008/2550 ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารประจำปี ปี 2558 กับกลุ่มอาคารของบริษัท สยามกลการ จำกัด  ดังนี้

1. อาคารสยามกลการ สำนักงานใหญ่ ปทุมวัน

 

2. อาคารสยามกลการ โชว์รูม ฮอนด้า ปทุมวัน

3. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการ หนองแขม

4. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการวิภาวดี

5. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการบางจาก

 6.าคารคลังสินค้า NISSAN MOTOR (THAILAND) กม.32

7. ป้ายบนอาคารสยามกลการ ศูนย์บริการวิภาวดี

           บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นบริษัทแบบอย่างที่ดี โดยตลอดระยะเวลา 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ สยามกลการได้ยึดมั่นในนโยบายคืนกำไรสู่สังคมเสมอมา สยามกลการร่วมกับบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมพิเศษซึ่งยังประโยชน์แก่สังคมใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และอื่นๆ

           เยี่ยมชมประวัติบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่  www.siammotors.com

อนึ่ง บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔