ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article

         บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0008/2550 ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารประจำปี ปี 2558 กับกลุ่มอาคารของบริษัท สยามกลการ จำกัด  ดังนี้

1. อาคารสยามกลการ สำนักงานใหญ่ ปทุมวัน

 

2. อาคารสยามกลการ โชว์รูม ฮอนด้า ปทุมวัน

3. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการ หนองแขม

4. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการวิภาวดี

5. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการบางจาก

 6.าคารคลังสินค้า NISSAN MOTOR (THAILAND) กม.32

7. ป้ายบนอาคารสยามกลการ ศูนย์บริการวิภาวดี

           บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นบริษัทแบบอย่างที่ดี โดยตลอดระยะเวลา 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ สยามกลการได้ยึดมั่นในนโยบายคืนกำไรสู่สังคมเสมอมา สยามกลการร่วมกับบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมพิเศษซึ่งยังประโยชน์แก่สังคมใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และอื่นๆ

           เยี่ยมชมประวัติบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่  www.siammotors.com

อนึ่ง บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔