ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบอาคาร ประจำปี กับลูกค้าอาคาร โดยเข้าทำการตรวจสอบอาคาร จำนวน 3 ครั้งในรอบปี โดยจะเข้าทำการตรวจสอบอาคารประจำปี ครั้งที่ 1 ในช่วงราวประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 ในช่วงราวเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม และครั้งที่ 3 ในช่วงราวเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยหลังการเข้าตรวจสอบอาคารประจำปีแต่ละครั้ง บริษัทจะออกรายงานผลการตรวจสอบอาคารในลักษณะสมุดรายงานภาพ โดยใช้รหัสสี 3 สี ในการแสดงระดับการยอมรับได้ คือ เขียว เหลือง แดง เพื่อให้เจ้าของอาคารสามารถจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นบริษัทจะทำการออกรายงานผลฉบับสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อให้เจ้าของอาคารนำส่งรายงานผลการตรวจสอบประจำปีกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารต่อไป

 รายงานตรวจสอบอาคาร2 รายงานตรวจสอบอาคาร3  รายงานตรวจสอบอาคาร5

รายงานตรวจสอบอาคาร6 รายงานตรวจสอบอาคาร7 รายงานตรวจสอบอาคาร8 รายงานตรวจสอบอาคาร9

รายงานตรวจสอบอาคาร10 รายงานตรวจสอบอาคาร11 รายงานตรวจสอบอาคาร12 รายงานตรวจสอบอาคาร13

รายงานตรวจสอบอาคาร14 รายงานตรวจสอบอาคาร15 รายงานตรวจสอบอาคาร16 รายงานตรวจสอบอาคาร17

รายงานตรวจสอบอาคาร18 รายงานตรวจสอบอาคาร19 รายงานตรวจสอบอาคาร20 รายงานตรวจสอบอาคาร21

รายงานตรวจสอบอาคาร22 รายงานตรวจสอบอาคาร23 รายงานตรวจสอบอาคาร24 รายงานตรวจสอบอาคาร25

รายงานตรวจสอบอาคาร26 รายงานตรวจสอบอาคาร27 รายงานตรวจสอบอาคาร28
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔