ผลงานตรวจสอบอาคาร article

ผลงานการตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปีปัจจุบัน ลูกค้าอาคารที่มีชื่อเสียงและห่วงใยสังคม ตระหนักในหน้าที่แห่งการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจบริษัท และขอขอบพระคุณแทนผู้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้อาคาร

คลิ๊กไปชมผลงานตรวจสอบอาคาร
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔