ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร

 

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร
ประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน

ดาวน์โหลด pdf

 

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร
ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม

ดาวน์โหลด pdf 

 

 อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร
ประเภท สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน

ดาวน์โหลด pdf 

 

 อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร ประเภท ป้าย

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร
ประเภท ป้าย

ดาวน์โหลด pdf 

 

 บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔