ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article

การออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (กท.2548)

ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50 - กย.51)

ออก ณ สำนักงานนิคมฯ

ลำดับ

               นิคมอุตสาหกรรม              

ปริมาณการ

รับรองอาคาร

(ราย)

อาคารที่ได้รับอนุญาต

จำนวน

(หลัง)

หมายเหตุ

นิคมฯ กนอ      
1 บางชัน สนช 14 14  
2 ลาดกระบัง สนล  58  73  
 3  บางพลี  สนบ  *  *  
 4  ภาคเหนือ  สนน  26  36  
 5  แหลมฉบัง  สนฉ  46  46  
 6  มาบตาพุด  สนพ  50  50  
 7  ท่าเรือมาบตาพุด  สทร  5  5  
8 ภาคใต้ สนต - -  
9 พิจิตร สนจ - -  
10 แก่งคอย สนก - -  
11 บางปู สนป * *  
12 สมุทรสาคร สนส 19 24  
13 ขอนแก่น สนข - -  
นิคมร่วมดำเนินงาน      
14 เหมราชชลบุรี สน.หช. * *  
15 เวลโกรว์ สน.วก. 52 58  
16 อมตะนคร สน.อน.  100 102  
17 บ้านหว้า  สน.บว.  46  51  
18 บางปะอิน  สน.บอ.  23 23  
19 เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) สน.หอ.  10 10  
20 หนองแค  สน.นค.  2 2  
21 เกตเวย์ซิตี้  สน.กว.  22 21  
22 สหรัตนนคร  สน.สร.  8 15  
23 อัญธานี  สน.อธ.  - -  
24 ผาแดง  สน.ผด.  -  -  
25 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  สน.อบ.  * *  
26  อมตะซิตี้  สน.อต.  22 23  
27  ปิ่นทอง  สน.ปท.  12 12  
28  ราชบุรี  สน.รบ.  - -  
29  เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  สน.หบ.  * *  
30  เอเซีย  สน.อซ.  2 2  
31  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร  สน.พบ.  * *  
32  ฮาลาล  สน.ฮล.  - -  
33  ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)  สน.ปฉ.  1 1  
34  อาร์ ไอ แอล  สน.อล.  - -  
35  มหาราชนคร  -      
  รวม   518 568  

 ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 001/2551 บจก.เนสท์เล่ (ไทย) 60 1. ค.ส.ล. หกชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน 1 หลัง -
2 002/2551 บจก.มิตซูมิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น 1 1. ค.ส.ล. สี่ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน 1 หลัง -
3 003/2551 บจก. โตโยอิ๊ง (ปท) 9,10,10/1 1. ค.ส.ล. สามชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน 1 หลัง -
4 004/2551 บจก. มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ปท) 13 1. ค.ส.ล. สองชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
5 005/2551 บจก. วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร 30 1. ค.ส.ล. สองชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
6 006/2551 บจก. วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร 30 1. ป้ายบนหลังคาอาคาร (โครงสร้างเหล็ก) 1 หน่วย -
7 007/2551 บจก.สยามร่วมมิตร 7 1. ค.ส.ล. หกชั้น เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
8 008/2551 บจก.สยามร่วมมิตร 19/3 1. ค.ส.ล. สองชั้น เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
9 009/2551 บจก.เนสเล่ (ไทย) 60 1. ป้าย (โครงสร้างเหล็ก ติดกับอาคาร) 1 หน่วย -
 10 010/2551 บจก.ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ปท) 37 1. ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย ใช้เป็นโรงงาน, สนง, ศูนย์ฝึกอบรม, โรงอาหาร 1 หลัง -
11 011/2551 บจก. เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ปท) 22 1. ค.ส.ล. สี่ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน สำนักงาน 1 หลัง -
12 012/2551 บจก. สยามธานี เฟอร์นิเจอร์ 41 1. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 1 ชั้น มีชั้นลอย ใช้เป็นโรงงาน โกดัง (อาคาร 4, 5) 1 หลัง -
13 013/2551 บจก.สหยูเนี่ยน - ป้ายตั้งบนพื้นดิน 1 หน่วย -
14 014/2551 บมจ. ยูเนียนไพโอเนียร์   อาคารโรงงาน UPF (โรงที่ 1) 1 หลัง -
             
        รวม
14 หน่วย-หลัง  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 001/2551นล. บจก. เอ็ฟ ซี ซี (ไทยแลนด์) G-3067-G-3071 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
2 002/2551นล. บจก. ทอมโบว์ (ปท) E-3026-E-3064 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
3 003-1/2551นล. บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) F3 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
4 003-2/2551นล. บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) F3 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
5 004/2551นล. บจก.มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส E-3079-E-3082 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
6 005/2551นล. บมจ. โกลด์ไพน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ E-3129-E-3130 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
7 006-1/2551นล. บจก. ไดว่า เซโกะ (ทล) E-3091-E-3092 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
8 006-2/2551นล. บจก. ไดว่า เซโกะ (ทล) E-3091-E-3092 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
9 007/2551นล. บจก. 3 เอ็ม ประเทศไทย G-3004-G-3010 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
10 008/2551นล. บจก. ยันมาร์ เอส.พี. A4 และ F1 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
11 009-1/2551นล. บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ A1 และ B1 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวโครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
12 009-2/2551นล. บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ A1 และ B1 อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 1 หลัง -
13 009-3/2551นล. บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ A1 และ B1 อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง -
14 009-4/2551นล. บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ A1 และ B1 อาคาร ค.ส.ล.โครงเหล็ก ชั้นเดียว 1 หลัง -
15 009-5/2551นล. บจก. ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ A1 และ B1 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
16 010-1/2551นล. บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง G-4001-G-4002 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น โครงสร้างหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
17 010-2/2551นล. บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง G-4001-G-4002 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงสร้างหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
18 010-3/2551นล. บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง G-4001-G-4002 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
19 010-4/2551นล. บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง G-4001-G-4002 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
20 010-5/2551นล. บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง G-4001-G-4002 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
21 011/2551นล. บมจ. เค ซี อี อีเล็คดทรนิคส์ E7 - E8 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
22 012/2551นล. บมจ. เค ซี อี อีเล็คดทรนิคส์ E7 - E8 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
23 013-1/2551 นล. บจก. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ D12 - D14 อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
24 013-2/2551 นล. บจก. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ D12 - D14 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้นมีดาดฟ้า 1 หลัง -
25 013-3/2551 นล. บจก. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ D12 - D14 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้นมีชั้นลอย อาคาร ค.ส.ล.สี่ชั้นมีชั้นลอย 1 หลัง
1 หลัง
-
26 014/2551นล. บจก. โปร-ฟินิช E-3055-3056 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้นโครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
27 015/2551นล. บจก. โนโวลุกซ์วอทช์ E-3111 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
28 016/2551นล. บจก. แคดเบอรี่อาดัมส์ (ปท) F-2/1 อาคาร ค.ส.ล.สองชั้น 1 หลัง -
29 017/2551นล. บจก. ซิวิกา อุตสาหกรรม E-104 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
30 018/2551นล. บจก. สิมะกุลธรโฮลดิ้ง A-2 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
31 019/2551นล. บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) F4 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
32 020/2551นล. บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ E-9/1,E-10,E-11 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้น 1 หลัง -
33 021/2551นล. บจก. เอส เจ เอส ไพน์อิมพอร์ต E-105 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
34 022/2551นล. บจก. ดี บี เทคโนโลยี (ปท) E-3132 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
35 023/2551นล. บจก. ฮัทชิ (ปท) E-3022

อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย

1 หลัง
1 หลัง

-
36 024/2551นล. บจก. อเมริเพ็กซ์ แอพพาเรล E-3035-E-3036 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้น 1 หลัง -
37 025/2551นล. บจก. ไทโก้ อีเลคทรอนิคส์ ดัลไมสัน (ปท) E-3126-E-3127 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
38 026/2551นล. บจก. อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน E-3011-G-3014 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
39 27/2551นล. บจก. โซลาร์เลนซ์ E-3023-E-3026 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 3 หลัง -
40 028-1/2551 นล. บจก. เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ปท) E-3106,E-3107 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
41 028-2/2551 นล. บจก. เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ปท) E-3106-E-3107 อาคาร ค.ส.ล. สี่ชั้น 1 หลัง -
42 028-3/2551 นล. บจก. เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ปท) E-3106-E-3107 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
43 029/2551นล. บจก. กุลธรอิเล็กทริค C1 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
44 030-1/2551 นล. บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หลัง -
45 030-2/2551 นล. บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หลัง -
    บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. สี่ชั้น 1 หลัง -
46 030-3/2551 นล. บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หลัง -
47 030-4/2551 นล. บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หลัง -
    บจก. แอนเซลล์ (ปท) E5 , E6 อาคาร ค.ส.ล. สี่ชั้น 1 หลัง -
48 031-1/2551 นล. บจก. โรเด้นสต๊อก (ปท) E-3083-E-3084 อาคารค.ส.ล. สองชั้นมีดาดฟ้า 1 หลัง -
49 031-2/2551 นล. บจก. โรเด้นสต๊อก (ปท) E-3083-E-3084 อาคาร ค.ส.ล. สามช้ัน 1 หลัง -
50 032/2551นล. บจก. ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด G-3031-G-3032 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
51 033-1/2551 นล. บมจ. กุลธรเคอร์บี้ C5-C7 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
    บมจ. กุลธรเคอร์บี้ C5-C7 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้น 1 หลัง -
52 033-2/2551 นล. บมจ. กุลธรเคอร์บี้ C2-C4 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
    บมจ. กุลธรเคอร์บี้ C2-C4 อาคาร ค.ส.ล. สามชั้น 1 หลัง -
53 033-3/2551 นล. บมจ. กุลธรเคอร์บี้ C2-C4 อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น 1 หลัง -
54 034/2551 นล. บจก. มิตซูบิชิฟูโซ่ทรัค (ปท) A3 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
55 035/2551 นล. บจก. สีเดลต้า G-3045 อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
56 036/2551 นล. บจก. ดาสโก้ E-3037-E-3038 1.อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น
2.อาคาร ค.ส.ล. สี่ชั้น
1 หลัง -
57 037/2551 นล. บจก. ดาน่า สไปเซอร์ (ปท) G-3075, G-3076 1.ค.ส.ล. สี่ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน 1 หลัง -
58 038/2551 นล. บจก. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม G-3001 2.ค.ส.ล.โครงสร้างหลังคาเหล็ก สามชั้น เพื่อใช้เป็น โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
             
        รวม 73 หลัง  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 1/50 บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด E-91513 ค.ส.ล. ชั้นเดียว 3 หลัง -
2 2/50 บริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด E-91017,19 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
3 3/50 บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด E-91515-7 ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
4 4/50 บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91511 ค.ส.ล. ชั้นเดียว และ ค.ส.ล. 3 ชั้น 2 หลัง -
5 5/50 บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-91311-9 ค.ส.ล. 3 ชั้น 3 หลัง -
6 6/50 บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91003 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
7 7/50 บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-90309 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
8 8/50 บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-90307 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
9 9/50 บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91015 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
10 10/50 บริษัท มูราตะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91301-10 ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
11 11/50 บริษัท มูราตะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91301-10 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
12 12/50 บริษัท มูราตะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด E-91301-10 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง -
13 13/50 บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด E-91517 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
14 14/50 บริษัท เคียวเซร่า คินเซกิ (ประเทศไทย) จำกัด E-91406-7 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
15 15/50 บริษัท ไทยนิจิ อินดัสทรีสย์ จำกัด 90801 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
16 16/50 บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จํากัด E-90308 ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง -
17 17/50 บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จํากัด E-90503 ค.ส.ล. 2 ชั้น 2 หลัง -
18 18/50 บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด E-90322 ค.ส.ล. ชั้นเดียว และ ค.ส.ล. 3 ชั้น 3 หลัง -
19 19/50 บริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเทมส์ จำกัด E-90911-7 ค.ส.ล. 2 ชั้น 3 หลัง -
20 20/50 บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด E-91314 ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
21 21/50 บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด E-91501 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
22 22/50 บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 90709-16 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
23 23/50 บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 91101-3 ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
24 24/50 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กโทรนิคส จำกัด (มหาชน) E-90511-4 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง -
25 25/2550 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด 90701-8 คสล. 2 ชั้น 1 หลัง -
26 26/2550 บริษัท ซุปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด E-91403 คสล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
            -
        รวม 36 หลัง  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1   บจก.ซิเลซติกา (ปท) 11E-6 ถึง 11E-8 โรงงาน 1 -
2   บจก.ซิเลซติกา (ปท) 7E-1 ถึง 7E-14 โรงงาน,สำนักงาน,โกดัง 1 -
3   บจก.ซิเลซติกา (ปท) 8E-2 ถึง 8G-4 สำนักงาน,โรงอาหาร 1 -
4   บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 3E-13,3E-16 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
5   บจก.ฟูจิสีเจเนอรัล (ปท) 11E-1 ถึง 11E-3 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
6   บจก.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 5G-1 ถึง 5G-4 โรงงาน,โรงอาหาร,ห้องล็อคเกอร์ 1 -
7   บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ 12G-2,12G-3,12G-1/1,12G-4/1 โรงงาน,สำนักงาน,tower 1 -
8   บจก.อีโคอินดัสเทรียล เซอร์วิสเซล 13 E โรงงาน,สำนักงาน 1 -
9   บจก.อีโคอินดัสเทรียล เซอร์วิสเซล 13 E โรงงาน,สำนักงาน 1 -
10   บจก.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง 2G-7/1 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
11   บจก.เอส เอ็น ซีฟอร์เมอร์ 2E-4-2E-10 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
12   บจก.เซเรบอส (ปท) 11G-8,11G-9 คลังสินค้า,โรงงาน,สำนักงาน 1 -
13   บจก.ไมย์เออร์อินดัสตรีย์ 5G-6 ถึง 5G-10 โรงงาน,สำนักงาน,ที่จอดรถ 1 -
14   บจก.เมอร์รี่อิเลคทรอนิคส์ (ทล) 0.012 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
15   บจก.ไทยล็อคฟาสท์เทนเนอร์ส 11E-4,11E-5 โรงงาน,โรงอาหาร 1 -
16   บจก.ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ปท) 12E-5,12E-6,12E-5/1,12E-6/1 โรงงาน,คลังสินค้า,สำนักงาน 1 -
17   บจก.โฟมแม็กซ์เอเชีย 14E-4N ถึง 14E-7 โรงงาน,สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
18   บจก.แม่พิมพ์ยางไทย 1G-7/2 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
19   บมจ.ยูไนเสต็ดฟูดส์ 12G-1,12G-4 โรงงาน 1 -
20   บจก.สยามมิชลิน 1G-5,1G-6,1G-7/1 โรงงานผลิต 1-2 1 -
21   บจก.ไมเออร์อลูมิเนียม (ปท) 5G-6/1,7/1 โรงงาน 1 -
22   บจก.ไทยซัมมิท พีเคเค 3G-4/1 โรงงาน 1 -
23   บจก.สยามพุงซาน เมทัล 11G-1,11G-4,11G-7 อาคารผลิต 1 -
24   บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ปท) 3G-5/1,3G-5/2,3G-6 ถึง 3G-8,4G-3 ถึง 4G-5 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
25   บจก.ไทยล่อน เทคโนไฟเบอร์ 10 E ถึง 10 E-24 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
26   บจก.เอฟ จี เอ (ปท) 4E-4 ถึง 4E-9 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
27   บจก.สยามมิชลิน 10G-3 ถึง 10G-18 A,B,C,E และสำนักงาน 1 -
28   บจก.เจ.บี.ที. อินดัสเทรียล 9E-5/1,9E-6/1 โรงงาน,สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
29   บจก.ไทยซัมมิทแหลมฉบังโอโตพาร์ท 3G-1 โรงงานFactory 2โรงงาน,สำนักงาน 1 -
30   บจก.ซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้เวิร์ค 243/2545 2G-6 โรงงาน 1 -
31   บจก.เอส ที บี เท็กซ์ไทส์ อินดัสตรี 4G-2/1 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
32   บจก.เอส ที บี เท็กซ์ไทส์ อินดัสตรี 2G-5/1 โรงงาน 1 -
33   บจก.ไทยดีเอนทีเพนท์ 7G-10,11,12 โรงงาน,สำนักงาน,คลังสินค้า 1 -
34   บจก.โกลบอล ฟลีท เซลล์   โรงงาน,สำนักงาน,คลังสินค้า 1 -
35   บจก.เอ็มเอสเอ็ม (ปท) 8G-5,8G-6 โรงงาน,สำนักงาน,โรงอาหาร 1 -
36   บจก.เอ็มเอสเอ็ม (ปท) 11G-2,11G-3 โรงงาน 1 -
37   บจก.ยูนิเวอร์แซล โพลีคอมแบค 4E-10 ถึง 4E-18 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
38   บจก.โกลบอล ฟลีท เซลล์   โรงงาน,สำนักงาน 1 -
39   บจก.ออโต้ อินทรีเรียร์ โปรดักส์ 2G-5/3,2G-7/2 โรงงาน 1 -
40   บจก.ซัมมิทแหลมฉบังโอโตซีท แมนนูแฟคเจอริ่ง 2G-8 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
41   บมจ.มัลติแบกซ์ 3E-1,3E-4 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
42   บจก.คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ปท) 5E-5,5E-6 โรงงาน,สำนักงาน 1 -
43   บจก.ไฮเทคนิทชู (ปท) 2E-1 โกดังเก็บวัสดุ 1 -
44   บจก.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 3G-3 โรงงาน 1 -
45   บจก.แอลแคนแฟ็คเกจจิ้ง สตรองไทยแฟ็ค 11G-6 โรงงาน , สำนักงาน 1 -
46   บจก.อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ปท) 4G-1 , 4G-2 โรงงาน , สำนักงาน 1 -
            -
        รวม 46 -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 สนพ.023/2551 บจก. ระยองไวร์ อินดัสตรีส S-35 ถึง S-40 โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว (ต่อเติมด้านข้างเป็น ค.ส.ล. สองชั้น) 1 หลัง -
2 สนพ.024/2551 บจก. ทีพีที ยูทิลิติ้ I-21/2.1 ค.ส.ล. ห้าชั้น 1 หลัง -
3 สนพ.027/2551 บจก. ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น I-14/2 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 10 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า 1 หลัง -
4 สนพ.029/2551 บมจ. ปุ๋ยอ็นเอฟซี I-20/1 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว 1 หลัง -
5 สนพ.031/2551 บจก. ไทยไวร์ โพรดัคท์ S-3 ถึง S -6 ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
6 สนพ.037/2551 บจก. สยามแผ่นเหล็กวิลาส S-45ถึง S-54 ค.ส.ล.ชั้นเดียวโครงสร้างหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
7 สนพ.038/2551 บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม I-23/1 ค.ส.ล.ชั้นเดียวโครงสร้างเหล็ก 1 หลัง -
8 สนพ.039/2551 บจก. ระยองไวร์ อินดัสตรีส S-34ถึงS-40 โครงสร้างเหล็กชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
9 สนพ.040/2551 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน I-15/1-2 ค.ส.ล.ชั้นเดียว 1 หลัง -
10 สนพ.041/2551 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน I-15/1-2 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 7 ชั้น 1 หลัง -
11 สนพ.042/2551 บจก. ไบเออร์ไทย I-24/1.1ถึง 1.3,I-24/2,I-24/3 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้นมีชั้นลอย 1 หลัง -
12 สนพ.043/2551 บจก. ไบเออร์ไทย I-24/1.1ถึง 1.3,I-24/2,I-24/3 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 1 หน?วย -
13 สนพ.044/2551 บจก. ไบเออร์ไทย I-24/1.1ถึง 1.3,I-24/2,I-24/3 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กสามชั้นมีชั้นลอย 1 หลัง -
14 สนพ.041/2551 บจก. ไบเออร์ไทย I-24/1.1ถึง 1.3,I-24/2,I-24/3 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้นและค.ส.ล.สามชั้นมีชั้นดาดฟ้าและค.ส.ล. ชั้นเดียวโครงหลังคาเหล็ก 1 หลัง -
15 สนพ.046/2551 บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ I-21/2 โครงสร้างเหล็ก 5 ชั้น (อาคาร PTA) 1 หลัง -
16 สนพ.047/2551 บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ I-21/2 โครงสร้างเหล็ก 5 ชั้น (อาคาร CTA) 1 หลัง -
17 สนพ.048/2551 บมจ. บีเอสทีอิลาสโตเมอร์ส I-21/4 โครงสร้างเหล็กสี่ชั้นและโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
18 สนพ.049/2551 บจก. เหล็กสยามยามาโตะ I-23/2 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นดียว 1 หลัง -
19 สนพ.050/2551 บมจ. วีนิไทย I-13 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง -
20 สนพ.051/2551 บมจ. วีนิไทย I-13 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง -
21 สนพ.052/2551 บมจ. วีนิไทย I-13 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว 1 หลัง -
22 สนพ.053/2551 บจก. ไทยบาโรด้า อินดัสตรีส์ I-22 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 7 ชั้นและ ค.ส.ล.ชั้นเดียว 1 หลัง -
23 สนพ.054/2551 บจก. ไทยบาโรด้า อินดัสตรีส์ I-22 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 7 ชั้น 1 หลัง -
24 สนพ.055/2551 บจก. ไทยบาโรด้า อินดัสตรีส์ I-22 ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
25 สนพ.056/2551 บจก. ไทยบาโรด้า อินดัสตรีส์ I-22 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง -
26 สนพ.057/2551 บจก. โตกุยามา สยามซิลิกา I-7 โครงสร้างเหล็กเก้าชั้น 1 หลัง -
27 สนพ.058/2551 บจก. เอช.ซี.สตาร์ค I-1,I-2,I-3 ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
28 สนพ.059/2551 บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง I-ADD ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียวมีชั้นลอย 1 หลัง -
29 สนพ.065/2551 บจก. อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ปท) S-1,S-2 โครงสร้างเหล็กหกชั้น 1 หลัง -
30 สนพ.066/2551 บจก. อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ปท) S-1,S-2 โครงสร้างเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง -
31 สนพ.070/2551 บจก. แกรนด์ สยามคอมโพสิต I-19/2.1 1.โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้น และ ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
32 สนพ.071/2551 บจก. แกรนด์ สยามคอมโพสิต I-19/2.1 1.โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้น และ ค.ส.ล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
33 สนพ.072/2551 บจก. เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ I-15/1.1 1.โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้น/ โรงงาน 1 หลัง -
34 สนพ.073/2551 บจก. เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ I-15/1.1 1.ค.ส.ล. 5 ชั้น/ โรงงาน 1 หลัง -
35 สนพ.074/2551 บจก. เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ I-15/1.1 1.ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว/ เก็บสินค้า 1 หลัง -
36 สนพ.076/2551 บจก. ไทยโพลเอททีลีน I-11 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ เก็บสินค้า(Warehouse) 1 หลัง -
37 สนพ.077/2551 บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ I-16,I-16/1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวโครงหลังคาเหล็กมีชั้นลอย 1 หลัง -
38 สนพ.080/2551 บจก. ไทยโพลิเอททีลีน I-11 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ เก็บสินค้า(Warehouse) 1 หลัง -
39 สนพ.081/2551 บจก. ไทยโพลิเอททีลีน I-11 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวโครงสร้างหลังคาเหล็กมีชั้นลอย/ โรงงาน (WAREHOUSE) 1 หลัง -
40 สนพ.082/2551 บจก. แกรนด์ สยามคอมโพสิต I-19/2.1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวโครงสร้างหลังคาเหล็กมีชั้นลอย/ โรงงาน และ สำนักงาน 1 หลัง -
41 สนพ.083/2551 บจก. ไทยเอ็มเอฟซี I-19/2.2 1.ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 6 ชั้น และ ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
42 สนพ.090/2551 บจก. ระยองโอเลฟินส์ A-2 1.ค.ส.ล. 4 ชั้น/ สำนักงาน 1 หลัง -
43 สนพ.092/2551 บจก. คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ปท) I-19/1ถึง I-19/7 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ คลังสินค้า 1 หลัง -
44 สนพ.093/2551 บจก. คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ปท) I-19/1ถึง I-19/7 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ คลังสินค้า 1 หลัง -
45 สนพ.094/2551 บจก. คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ปท) I-19/1ถึง I-19/7 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ คลังสินค้า(Warehouse) 1 หลัง -
46 สนพ.095/2551 บจก. คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ปท) I-19/1ถึง I-19/7 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ คลังสินค้า,สำนักงานและโรงอาหาร 1 หลัง -
47 สนพ.096/2551 บมจ. ปตท.เคมิคอล I-12 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ Spare Part and Chemical Ware house 1 หลัง -
48 สนพ.097/2551 บจก. สยามโพลีสไตรีน I-18/2.2 1.ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 1ชั้นมีชั้นลอย/ ผลิตและเก็บสินค้า 1 หลัง -
49 สนพ.104/2551 บจก. ไทย สแกนดิค สตีล จำกัด S-41 ถึงS-44 1.ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก 1ชั้น/ โรงงาน 1 หลัง -
50 สนพ.112/2551 บจก. ไทยโพลิเอททีลีน I-18/5 1.ค.ส.ล. 1ชั้น/ อาคารคลังสินค้า 1 หลัง -
            -
        รวม 50 หลัง -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 รส.สทร.1/2551 บจก. บีแอลซีพี เพาเวอร์ A2,A3,A4 1.โครงสร้างเหล็ก/ BOILER 1 และBOILER 2 1 หลัง -
2 รส.สทร.2/2551 บจก. บีแอลซีพี เพาเวอร์ A2,A3,A4 1.โครงสร้างเหล็ก 5 ชั้น/ CENTRAL CONTROL BUILDING WITH POWER 1 หลัง -
3 รส.สทร 3/2551 บจก.โกลว์เอสพีพี 3, บจก.โกลว์เอสพีพี 2 และบมจ.โกลว์พลังงาน I - 27 1.โครงสร้างเหล็ก/ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า (CFB 1) 1 หลัง -
4 รส.สทร 4/2551 บจก.โกลว์เอสพีพี 3, บจก.โกลว์เอสพีพี 2 และบมจ.โกลว์พลังงาน I - 27 1.โครงสร้างเหล็ก/ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า (CFB 2) 1 หลัง -
5 รส.สทร 5/2551 บจก.โกลว์เอสพีพี 3, บจก.โกลว์เอสพีพี 2 และบมจ.โกลว์พลังงาน I - 27 1.ค.ส.ล. 3 ชั้น/ สำนักงาน (GIS) 1 หลัง -
            -
5       รวม 5 หลัง -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 สนส.01/2550 บจก. ซี.เอ็ม.วาย.เค 63-65 คสล. 3 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 3 -
2 สนส.02/2550 บมจ.แปซิฟิกไพพ์ โรงงานที่ 1 123124 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
3 สนส.03/2550 บจก. ที.อาร์.ซี. โพลี่แพค 25,27 คสล. 3 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
4 สนส.04/2550 บจก. เอเพ็กซ์เซอร์คิต (ไทยแลนด?) 223-225 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 2 -
5 สนส.05/2550 บจก. ไทย ลีไวไว ฟู๊ด อินดัสตรี้ส์ 198199212 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
6 สนส.06/2550 บจก. ยูนิเวอร์แซลไรซ์ 178179 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
7 สนส.07/2550 บจก.สยาม ทากามัตสึ เคมีคอล 155 คสล. 4 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
8 สนส.08/2550 บจก. เบส ชู คอมปานี 170171 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
9 สนส.09/2550 บจก. ดิเอเวอร์ กรุ๊ป 200211 คสล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
10 สนส.10/2550 บจก.มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร 91-93 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 2 -
11 สนส.11/2550 บจก. ยูอาร์ซ๊ (ประเทศไทย) 138-140 คสล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
12 สนส.12/2550 บจก.แกมม่าเท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอริ่ง 205 คสล.ชั้นเดียว และ 4 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 2 -
13 สนส.13/2550 บจก. ไทย นิปปอน พลาสติก 37,39,41 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
14 สนส.14/2550 บจก. จีมินิ เท็กซ์ไทล์ 206 คสล. 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
15 สนส.15/2550 บจก. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู๊ดส์ 89,90 คสล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
16 สนส.16/2550 บจก. แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) 150-152 คสล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
17 สนส.17/2550 บจก. สยามโปรเทรดดิ้ง 133134 คสล. 3 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
18 สนส.18/2550 บจก. ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ 130 คสล. 3 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
19 สนส.19/2550 บจก. ชุมศรีอินดัสเตรียล 81-82 คสล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
            -
        รวม 24 -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 สน.วก.1/2550 ตอ. บจก. เอ แอล เอ็ม ที (ปทท.) C -45 1.ค.ส.ล.สองชั้น/โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
2 สน.วก.2/2550 ตอ. บจก.อาชิโมริ (ปทท.) D - 35 1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน, คลังสินค้า, สำนักงานและถังเก็บนํ้าใต้ดิน 1 หลัง -
3 สน.วก.3/2550 ตอ. บจก.ไทยออโตวีล C-23,C-24 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน 1 หลัง -
        2.ค.ส.ล.ด้านหน้าสองชั้น ด้านหลังชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
4 สน.วก.4/2550 ตอ. บจก.ลีโอนิคส์ B-15 1.ค.ส.ล.สามชั้น เพิ่มอีกหนี่งชั้นเป็นสี่ชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
5 สน.วก.5/2550 ตอ. บจก.ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ C-21 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ ที่เก็บสินค้า,สำนักงาน,และโรงอาหาร 1 หลัง -
6 สน.วก.6/2550 ตอ. บจก.ทาคาตะ-ทีโอเอ A-28 1.ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
7 สน.วก.7/2550 ตอ. บจก.ไดน่า เมททอล C -13 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
8 สน.วก. 8/2550 ตอ. บจก.วาย เอส ภัณฑ์ C-7,CX-1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน (อาคารขนาด ใหญพิเศษ) 1 หลัง -
9 สน.วก.9/2550 ตอ. บจก.สแตนเลย์ เวิร์คส์ D -30 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอยพร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน,สำนักงานและ คลังสินค้า 1 หลัง -
10 สน.วก.10/2550 ตอ. บจก. เด็นโซ่ (ปทท.) D-29 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอยเพื่อใช้เป็นโรงงาน 1 หลัง -
11 สน.วก.11/2550 ตอ. บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ (ปทท.) C-4,C-5 1.ค.ส.ล. สองชั้น มีชั้นลอย/ คลังสินค้าและสำนักงาน 1 หลัง -
12 สน.วก.12/2550 ตอ. บจก.ทีพีเอ็น เฟล็กแพค D-1,D-2/1, D-2/2,D-14,D-15 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
13 สน.วก.13/2550 ตอ. บจก. ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค B-56/4 1.ค.ส.ล. สองชั้นพร้อมชั้นลอย โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและ สำนักงาน 1 หลัง -
14 สน.วก.14/2550 ตอ. บจก.ยะมะโตะ เอสซูลอน (ปทท.) B-32 1.ค.ส.ล. สองชั้น เพื่อใช้เป็นโรงงาน, สำนักงานและโรงอาหาร 1 หลัง -
15 สน.วก.15/2550 ตอ. บจก.ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) B-2 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงงาน (โดยการต่อเติมด้านหน้าและด้านหลัง เป็น ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน,คลังสินค้า และสำนักงาน) 1 หลัง -
16 สน.วก. 17/2550 ตอ. บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น A-29 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 หลัง -
17 สน.วก.18/2550 ตอ. บจก.ทีโอเอ-ชูโกกุเพ้นท์ A-26 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย โครงหลังคาเหล็ก/โรงงาน,โกดัง และ สำนักงาน 1 หลัง -
18 สน.วก.20/2550 ตอ. บจก.ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสเตรียล B-44,B-45 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและ สำนักงาน 1 หลัง -
19 สน.วก.21/2550 ตอ. บจก.เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง(ปทท.) B-12,B-13 1.ค.ส.ล.สองชั้น หลังคาโครงเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
20 สน.วก.22/2550 ตอ. บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟค เจอริ่ง C-8,C-9 ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ คลังสินค้าและสำนักงาน 1 หลัง -
21 สน.วก.23/2550 ตอ. บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี B-31 1.ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
22 สน.วก.24/2550 ตอ. บจก.ไทยเยอร์มันมีทโปรดักท์ B-33 1.ค.ส.ล. สองชั้นโครงสร้างเหล็ก/ โรงงานและโรงงานอาหาร 1 หลัง -
23 สน.วก.25/2550 ตอ. บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค A-5 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
24 สน.วก.26/2550 ตอ. บจก.ซีวีก้า (ไทยแลนด์) A-22 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานสำนักงาน และที่เก็บของ 1 หลัง -
25 สน.วก.27/2550 ตอ. บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ปทท.) C -18 1.ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
26 สน.วก.29/2550 ตอ. บจก. เอ็น เอช เค สปริง (ปทท.) B-46 ค.ส.ล. สองชั้นมีดาดฟ้า/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
27 สน.วก.30/2550 ตอ. บจก.พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ปทท.) B-27/A ,B-27/B, B­27/ C 1.ค.ส.ล.สองชั้น/ โรงงาน 2 หลัง -
        2.ค.ส.ล. สองชั้น มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
28 สน.วก.31/2550 ตอ. บจก.โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่นอินดัสทรีย์ A-7 1.ค.ส.ล.ด้านหน้าสามชั้นด้านหน้าสองชั้น/ สำนักงานและโรงงาน 1 หลัง -
29 สน.วก.32/2550 ตอ. บจก.ซัมซุง อิเลคโทร-แม็คคานิคส์ (ทล) B-16,B-17 1.ค.ส.ล. สี่ชั้นมีดาดฟ้าโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน 1 หลัง -
30 สน.วก.33/2550 ตอ. บจก.ซัมซุง อิเลคโทร-แม็คคานิคส์ (ทล) B-22 1.ค.ส.ล.สองชั้น มีดาดฟ้า/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
31 สน.วก.34/2550 ตอ. บจก.ยูนิ-ชาร์ม (ปทท.) C-25,C-26,C-27/2 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน,สำนักงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
32 สน.วก.35/2550 ตอ. บจก.คัทซูชิกะ (ปทท.) A-6 1.ค.ส.ล. สี่ชั้นพร้อมถังเก็บนํ้าใต้ดิน/โรงงาน,สำนักงาน, คลังสินค้าและโรงอาหาร 1 หลัง -
33 สน.วก.36/2550 ตอ. บจก.คอมบีแพ็ค A- 37 ค.ส.ล. สองชั้น พร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน,สำนักงาน,และคลังสินค้า 1 หลัง -
34 สน.วก.37/2550 ตอ. บจก.ไอชิน เอ ไอ (ปทท.) B-47 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 หลัง -
35 สน.วก.38/2550 ตอ. บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง B-40 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
36 สน.วก.39/2550 ตอ. บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) A-24 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว หลังคาโครงเหล็กมีชั้นลอย/ โรงงานและ สำนักงาน 1 หลัง -
37 สน.วก.40/2550 ตอ. บจก.โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ทล) D-4,D-5 1.ค.ส.ล.สองชั้น มีดาดฟ้า/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
38 สน.วก.41/2550 ตอ. บจก.ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ B-26 ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงงาน 2 หลัง -
39 สน.วก.42/2550 ตอ. บจก.ยะมะโตะ เอสซูลอน (ปทท.) B-34 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน,สำนักงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
40 สน.วก.43/2550 ตอ. บจก.ยูแทคไทย B-28/1,B-28/2 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
41 สน.วก.44/2550 ตอ. บจก.ยูนิเวอร์แซล แอ็พไพลเอนซ์ B-23 1.ค.ส.ล. สองชั้น โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน 1 หลัง -
        2.ค.ส.ล. สองชั้น พร้อมชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
        3.ค.ส.ล.ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก/ โรงอาหาร 1 หลัง -
42 สน.วก.46/2550 ตอ. บจก.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัลแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) C-12 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน,สำนักงาน และโรงอาหาร 1 หลัง -
43 สน.วก. 47/2550 ตอ. บจก.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ปทท.) C-1,C-2 1.ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็กสองชั้น มีชั้นลอยสองชั้น พร้อม ดาดฟ้า/ โรงงาน,สำนักงาน,คลังสินค้าและโรงอาหาร 1 หลัง -
44 สน.วก.48/2550 ตอ. บจก.ไทยซันเอะ C-28,C-29 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
45 สน.วก. 49/2550 ตอ. บจก.พิณอินเตอร์วู้ด A-36 1.ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
46 สน.วก. 50/2550 ตอ. บจก.ลิคิโทมิ (ปทท.) A3,A4 1.ค.ส.ล.สองชั้น โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
47 สน.วก. 51/2550 ตอ. บจก.ไทยฟูโกกุ จำกัด A-35 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว พร้อมชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน 1 หลัง -
48 สน.วก.52/2550 ตอ. บจก.ที.ราด (ปทท.) D10/1,D10/2, D11,D12 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
49 สน.วก.53/2550 ตอ. บจก.ธารธนา จำกัด B-11 1.ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก สามชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
50 สน.วก.54/2550 ตอ. บจก.โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ปท) D-19,D-20/1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน ,สำนักงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
51 สน.วก.55/2550 ตอ. บจก.ซีเอส เมทอล B-56/1 1.ค.ส.ล.โครงเหล็ก ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
52 สน.วก.56/2550 ตอ. บจก.แสงไทยเมตัลดรัม EX-3,EX-4 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและเก็บสินค้า 1 หลัง -
            -
52       รวม 58 หลัง -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 สน.อน.ต. 001/2551 บจก.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ (ปท) G-728 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
2 สน.อน.ต. 002/2551 บจก.มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ปท) G-146/1 1.ค.ส.ล. โครงสร้าง มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน และ โรงอาหาร 1 -
3 สน.อน.ต. 003/2551 บจก.ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ปท) G-150/1 1.ค.ส.ล. สองชั้น มีชั้นลอย จำนวน 1 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
4 สน.อน.ต. 004/2551 บจก.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า G-723 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
5 สน.อน.ต. 005/2551 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม G-67 , G-68 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน 1 -
        2.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/โรงงานและสำนักงาน 1 -
        3.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 -
6 สน.อน.ต. 006/2551 บจก.อมากาซากิ ไพพ (ปท) G-174 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอยพร้อมดาดฟ้าและถังเก็บนํ้าใต้ดิน/ โรงงานสำนักงานและโรงอาหาร 1 -
7 สน.อน.ต. 007/2551 บจก.นํ้ามันอพอลโล (ไทย) G-406 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้าและสำนักงาน 1 -
8 สน.อน.ต. 008/2551 บจก.ทาเคเบะ (ทล) G-842 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 -
9 สน.อน.ต. 009/2551 บจก.พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ปท)   1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
10 สน.อน.ต. 010/2551 บจก.ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ทล) G-102 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงานและสำนักงาน 1 -
11 สน.อน.ต. 011/2551 บจก.ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง G-75/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียวและส่วนสำนักงาน 3 ชั้น/ โรงงาน สำนักงานและ เก็บของ 1 -
12 สน.อน.ต. 012/2551 บมจ.ไทยสตีลเคเบิล G-855 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน(อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 1 -
13 สน.อน.ต. 013/2551 บจก.โซนี่ เทคโนโลยี (ปท) G-130 1.ค.ส.ล. โครงเหล็ก/ โรงงาน 1 -
14 สน.อน.ต. 014.1/2551 บมจ.กระจกไทยอาซาฮี G-13 , G-120/3 1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
15 สน.อน.ต. 014.2/2551 บมจ.กระจกไทยอาซาฮี   1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก/ อาคารเก็บผลิตภัณฑกระจก 1 -
16 สน.อน.ต. 014.3/2551 บมจ.กระจกไทยอาซาฮี   1.ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก ชั้นเดียว/ คลังสินค้า 1 -
17 สน.อน.ต. 015/2551 บจก.เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ปท) G-137 , G-137/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
18 สน.อน.ต. 016/2551 บจก.สยามเอทีอุตสาหกรรม G-147 , G-148 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน 1 -
19 สน.อน.ต. 017/2551 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ปท) G-118 1.ค.ส.ล. สองชั้น/โรงงานและสำนักงาน 1 -
20 สน.อน.ต. 018/2551 บจก.ไดนิปปอนหมึกพิมพ์และเคมี (ไทย) G-402 1.ค.ส.ล. ชั้นดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
21 สน.อน.ต. 019.1/2551 บจก.ไทย เอ็นโอเค G-142 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
22 สน.อน.ต. 019.2/2551     1.โครงสร้างเหล็ก/ ปายโฆษณา 1 -
23 สน.อน.ต. 019.3/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
24 สน.อน.ต. 019.4/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและถังเก็บนํ้าใต้ดิน 1 -
25 สน.อน.ต. 019.5/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน 1 -
26 สน.อน.ต. 020/2551 บจก.คานายามา คาเซอิ (ปท) G-34 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ คลังสินค้า โรงงานและสำนักงาน 1 -
27 สน.อน.ต. 021/2551 บจก.นิตตั้น (ปท) G-30 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
28 สน.อน.ต. 022/2551 บจก.ไทย เซกิซุย โฟม G-106 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน 1 -
29 สน.อน.ต. 023/2551 บจก.ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ปท) G-141/1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
30 สน.อน.ต. 024/2551 บจก.ไนล์ส (ปท) G-705 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน 1 -
31 สน.อน.ต. 025/2551 บจก.โจตันไทย G-108/2 , G-108/3 1.ค.ส.ล. ส่ีชั้น พร้อมชั้นลอย/โรงงานและสำนักงาน (ใหญ่พิเศษ) 1 -
32 สน.อน.ต. 026/2551 บจก.เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) G-128/3 , G-128/4 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย พร้อมดาดฟ้า/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
33 สน.อน.ต. 027/2551 บจก.เสริมสุข เบเวอร์เรจ G-172 1.ค.ส.ล. ชั้นคร่ึง/ โรงงานอุตสาหกรรม 1 -
34 สน.อน.ต. 028.1/2551 บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น G-800 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
35 สน.อน.ต. 028.2/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
36 สน.อน.ต. 029(1)/2551 บจก.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส(ที) G-149 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า สำนักงานและโรง อาหาร 1 -
37 สน.อน.ต. 029(2)/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
38 สน.อน.ต. 030(1)/2551 บจก.นิปปอนเพนต์ (ปท) G-10 , G-25 , G-26 , G-27 1.ค.ส.ล. สองชั้นโครงหลังคาเหล็ก/โรงงาน 1 -
39 สน.อน.ต. 030(2)/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้นโครงหลังคาเหล็ก/ คลังสินค้า 1 -
40 สน.อน.ต. 031/2551 บจก.อาเจไทย G-125 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก/ PRODUCTON 1 -
41 สน.อน.ต. 032/2551 บจก.สยาม ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักซ์ G-110 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน และสำนักงาน 1 -
42 สน.อน.ต. 033/2551 บจก.ต้าถุง (ปท) G-29 1.ค.ส.ล. 3 ชั้น/ โรงงานและคลังสินค้า 1 -
43 สน.อน.ต. 034(1)/2551 บจก.ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ปท) G-3 , G-4 , G-4/1 , G­4/2 1.ค.ส.ล. สองชั้น โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน 1 -
44 สน.อน.ต. 034(2)/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้น มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
45 สน.อน.ต. 034(3)/2551     1.ค.ส.ล. โครงเหล็ก ชั้นเดียว/ สำนักงานและคลังสินค้า 1 -
46 สน.อน.ต. 035/2551 บจก.เอจีซี ออโตโมทีฟ (ปท) G-119 1.ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก ชั้นเดียว/ LAMINATED GLASS FACTORY 1 -
47 สน.อน.ต. 036/2551 บจก.เอจีซี ออโตโมทีฟ (ปท) G-119 1.ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก ชั้นเดียว/ TEMPERED GLASS FACTORY 1 -
48 สน.อน.ต. 037/2551 บจก.ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ G-108 , G-108/4 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
49 สน.อน.ต. 038/2551 บจก.ทีทีเค โลจิสติคส์ (ปท) G-413 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ คลังสินค้าและสำนักงาน 1 -
50 สน.อน.ต. 039/2551 บจก.เค ไลน์ (ปท) G-412/1 , G-412/2 , G-412/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ คลังสินค้า 1 -
51 สน.อน.ต. 040/2551 บจก.ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (ทล) G-847 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
52 สน.อน.ต. 041/2551 บจก.ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ปท)   1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
53 สน.อน.ต. 042/2551 บจก.อินเพ็ท G-706 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
54 สน.อน.ต. 043/2551 บจก.เด็นโซ่ (ปท) G-79 , G-80 , G-81 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน (ใหญ่พิเศษ) 1 -
55 สน.อน.ต. 044/2551 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง G-405 1.ค.ส.ล. หน่ึงชั้น/ สำนักงาน โรงอาหาร โรงงาน 1 -
56 สน.อน.ต. 045/2551 บจก.เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ปท) G-403 , G-403/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
57 สน.อน.ต. 046/2551 บจก.ทีอาร์ดับเบิ้ลยู ฟูจิ เสรีนา G-146 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
58 สน.อน.ต. 047/2551 บจก.ซิก้า (ปท) G-22 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
59 สน.อน.ต. 048/2551 บจก.ไทร์ โมลด(ปท) G-401/2 , G-401/3 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน 1 -
60 สน.อน.ต. 049/2551 บจก.ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ทล) G-702/16 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
61 สน.อน.ต. 050/2551 บจก.เอจเลส (ปท) G-100 , G-101 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน 1 -
62 สน.อน.ต. 051/2551 บจก.ซันอิ (ปท) G-90/1 , G-90/2 1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
63 สน.อน.ต. 052/2551 บจก.ซี เค ดี ไทย คอร์ปอเรชั่น G-50 1.ค.ส.ล. สองชั้น โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและโกดังเก็บ 1 -
64 สน.อน.ต. 053/2551 บจก.ไดอะ โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง (ปท) G-137/4 1.ค.ส.ล. และโครงสร้างเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
65 สน.อน.ต. 054/2551 บจก.สยามคาลโซนิค G-120/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
66 สน.อน.ต. 055(1)/2551 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย G-65 , G-66 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย พร้อมดาดฟ้า/ คลังสินค้าและสำนักงาน 1 -
67 สน.อน.ต. 055(2)/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
68 สน.อน.ต. 056/2551 บจก.มิค อินดัสตรี้ส์ (ปท) G-98 , G-98/1 1.ค.ส.ล. ด้านหน้าสองชั้น ด้านหลังชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
69 สน.อน.ต. 057/2551 บจก.โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล G-306 1.ค.ส.ล.สามชั้น มีชั้นลอยพร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน สำนักงาน คลังสินค้าและโรงอาหาร 1 -
70 สน.อน.ต. 058.1/2551 บจก.เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล G-111/1 , G-111/3 , G-111/4 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
71 สน.อน.ต. 058.2/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 -
72 สน.อน.ต. 059/2551 บจก.นิฟโก้ (ทล) G-240 1.ค.ส.ล. โครงเหล็ก 1 ชั้น (มีชั้นลอย)/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
73 สน.อน.ต. 060/2551 บจก.โกลบอล อาร์คิเทคเชอรัล G-300 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
74 สน.อน.ต. 061/2551 บจก.ไดโฮ อินดัสเทรียล (ปท) G-725 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
75 สน.อน.ต. 062/2551 บจก.ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ปท) G-232 ถึง G-235 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
76 สน.อน.ต. 063/2551 บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิลเต็มส์   1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 -
77 สน.อน.ต. 064/2551 บจก.บริดจสโตน ไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) G-404 , G-401/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอยพร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน คลังสินค้าและ สำนักงาน 1 -
78 สน.อน.ต. 065/2551 บจก.ทานา เน็ตติ้ง G-320/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน คลังสินค้า สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
79 สน.อน.ต. 066/2551 บจก.เชอร์รี่ เสรีนา G-69/1 1.ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
80 สน.อน.ต. 067/2551 บจก.วูเทค ไทย G-18 , G-19 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
81 สน.อน.ต. 068/2551 บจก.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ปท) G-309 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
82 สน.อน.ต. 069/2551 บจก.สยามซันโป G-154 , G-154/1 , G­231/1 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
83 สน.อน.ต. 070/2551 บจก.สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล G-251/1 , G-111/2/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน สำนักงาน เก็บวัตถุดิบและบำบัดนํ้าเสีย 1 -
84 สน.อน.ต. 071/2551 บจก.เอเวอร์รอน อินเตอร์เนชั่นแนล G-315 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
85 สน.อน.ต. 072/2551 บจก.บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ G-133/4 1.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
86 สน.อน.ต. 073/2551 บจก.ไทย มัตโต เอ็น เอส G-155/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
87 สน.อน.ต. 074(1)/2551 บจก.อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ทล) G-142/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว /โรงงานและสำนักงาน 1 -
88 สน.อน.ต. 074(2)/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
89 สน.อน.ต. 075/2551 บจก.เออาร์เอสที (ปท) G-407 1.ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
90 สน.อน.ต. 076(1)/2551 บจก.คาโอ อินดัสเตรียล (ปท) G-96 , G-97 , G-79 1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน L-Plant 1 -
91 สน.อน.ต. 076(2)/2551     1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน M/E Plant 1 -
92 สน.อน.ต. 076(3)/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ เป็นคลังสินค้า 1 -
93 สน.อน.ต. 076(4)/2551     1.ค.ส.ล. สองชั้น พร้อมดาดฟ้า/ โรงงานและคลังสินค้า 1 -
94 สน.อน.ต. 076(5)/2551     1.ค.ส.ล. สามชั้น มีชั้นลอย/ โรงงาน ( PBUILDING ) 1 -
95 สน.อน.ต. 076(6)/2551     1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ คลังสินค้า 1 -
96 สน.อน.ต. 077/2551 บจก.พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ปท) G-128/2 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว/ โรงงาน 1 -
97 สน.อน.ต. 078/2551 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) G-414 , G-415 , G­416 , G-416/3 1.ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว/ โรงงาน สำนักงานและโรง อาหาร 1 -
98 สน.อน.ต. 079/2551 บจก.จิบูฮิน (ปท) G-177 , G-12 1.ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
99 สน.อน.ต. 080/2551 บจก.ไทย ไดโซ แอโรโซล G-175 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 -
100 สน.อน.ต. 081/2551 บจก.มอนเด นิสซิน (ปท) G-166/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 -
            -
        รวม 102 -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 นบว.01/2550 บจก.โคคา-โคล่า (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงาน และโรงอาหาร 1 หลัง -
2 นบว.02/2550 บจก.ซันเคียว คาเนฮิโร (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
3 นบว.03/2550 บจก.ออเดรย์ ดอท คอม (ทล) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงานและสำนักงาน (ต่อเติมเป็นสอง ชั้น) 1 หลัง -
4 นบว.04/2550 บจก.เอ็นที ทูล (ทล) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
5 นบว.05/2550 บจก.มิโยชิ ไฮ-เทค G 1/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น พร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน สำนักงานและคลังสินค้า (ต่อเติมชั้นดาดฟ้าเป็นโรงงาน) 1 หลัง -
6 นบว.06/2550 บจก.ทาคาโอะ (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน (ต่อเติมเป็น โรงงานและคลังสินค้า) 1 หลัง -
7 นบว.07/2550 บจก.อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ทล) G 1/3 1.ค.ส.ล. โครงเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและ คลังสินค้า 1 หลัง -
8 นบว.08/2550 บจก.แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
9 นบว.09/2550 บจก.เพมสตาร์ (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน สำนักงาน และโรงอาหาร 1 หลัง -
10 นบว.10/2550 บจก.ไทยซัมมิท ไฮเทค พลาสติก G 1/3 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
11 นบว.11/2550 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและคลังสินค้า (06) 1 หลัง -
12 นบว.12/2550 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน (95A, 95D) 1 หลัง -
13 นบว.13/2550 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน (90A, 93A) 1 หลัง -
14 นบว.14/2550 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ปท) G 1/3 1.ค.ส.ล. สามชั้น/ โรงงาน (03A, B, C) 1 หลัง -
15 นบว.01/2551 บจก.ชิโยดะ อินทิเกร (ปท) G 3/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและ สำนักงาน 1 หลัง -
16 นบว.02/2551 บจก.ฟูจิคุระ เอสเอชเอส F 6/6, F 6/7 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย /โรงงาน สำนักงานและคลังสินค้า 1 หลัง -
17 นบว.03/2551 บจก.มิตซุย ไฮ-เทค E 3/1, E 3/2 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย และถังเก็บนํ้าใต้ดิน/ โรงงาน สำนักงาน และโรงอาหาร 1 หลัง -
18 นบว.04/2551 บจก.เทดทราด (ปท) F 7/7, F 7/8 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 หลัง -
19 นบว.05/2551 บจก.คาโต้ สปริง (ปท) G 1/4-1 1.ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
20 นบว.06/2551 บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู๊ดส์ (ปท) G 5/5/1 1.ค.ส.ล. สองชั้น โครงสร้างเหล็ก/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
21 นบว.07/2551 บจก.เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ปท) G 2/7 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 หลัง -
22 นบว.08/2551 บจก.ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ปท) G 1/4-10, G 1/4-11 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน และสำนักงาน (ต่อเติมเชื่อม ระหว่างอาคาร) 2 หลัง -
23 นบว.09/2551 บจก.มิคุนิ (ปท) G 5/2 1.ค.ส.ล. สองชั้น/โรงงาน และสำนักงาน (ต่อเติมเป็นโรงเก็บของ) 1 หลัง -
24 นบว.10/2551 บจก.ไทย-อุซุย G 5/5 1.ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก/ โรงงาน (ต่อเติมด้านหน้าเป็น สำนักงานและโรงอาหาร, ด้านหลังเป็นคลังสินค้า) 1 หลัง -
25 นบว.11/2551 บจก.ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ทล) G 2/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ สำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า (ต่อเติมเป็น คลังสินค้า) 1 หลัง -
26 นบว.12/2551 บจก.อาซาฮี คาเซอิ พลาสติก (ปท) G 1/6,G 1/7 1.ค.ส.ล. สามชั้น โครงหลังคาเหล็ก/ โรงงาน และสำนักงาน 1 หลัง -
27 นบว.13/2551 บจก.ไทย นิสก้า E 3/3,E 3/5 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน 1 หลัง -
28 นบว.14/2551 บจก.ยามาคิน (ปท) F 7/9 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
29 นบว.15/2551 บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น G 5/6 1.ค.ส.ล. สามชั้น มีดาดฟ้า/โรงงาน สำนักงานและโรงอาหาร 1 หลัง -
30 นบว.16/2551 บจก.โนเบิ้ล พรีซิชั่น (ทล) G 8/3 ถึง G 8/10 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
31 นบว.17/2551 บจก.โซนี่ เทคโนโลยี (ปท) G 1/5 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ CTV PLANT (ต่อเติมเป็นสำนักงาน และคลังสินค้า) 1 หลัง -
            -
32 นบว.18/2551 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ G 5/14 1.ค.ส.ล. สามชั้น/โรงงาน SPINNING (ดัดแปลงผนังห้องภายใน อาคาร) 1 หลัง -
33 นบว.19/2551 บจก.แมรี่กอท จิวเวลรี่ (ปท) F 7/2,F 7/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน (MJ 4) 1 หลัง -
34 นบว.20/2551 บจก.แมรี่กอท จิวเวลรี่ (ปท) F 7/2,F 7/3 1.ค.ส.ล. สองชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน (MJ 5) 1 หลัง -
35 นบว.21/2551 บจก.ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ทล) G 8,G 9 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงาน คลังสินค้าและ ห้องอาหาร 1 หลัง -
36 นบว.22/2551 บจก.เคซีอี เทคโนโลยี่ E 5/6,E 5/7, E 5/8,E5/8/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย พร้อมดาดฟ้า/โรงงานและสำนักงาน (โรงงาน1) 1 หลัง -
37 นบว.23/2551 บจก.เคซีอี เทคโนโลยี่ E 5/6,E 5/7, E 5/8,E5/8/1 1.ค.ส.ล. โครงเหล็ก สองชั้น/ โรงงาน (ต่อเติม WATER TANK และ DUCT ROOM) (โรงงาน 2) 1 หลัง -
38 นบว.24/2551 บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น G 1/4 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน (TYPE L 5.6) 1 หลัง -
39 นบว.25/2551 บจก.พลาเซส ไฮ-เทค E 4/1 1.ค.ส.ล. สองชั้น/โรงงาน 1 หลัง -
40 นบว.26/2551 บจก.แอ็คซิส อินดัสทรี้ (ทล) G 5/1/1 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
41 นบว.27/2551 บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) E 1/1,E 1/2 1.ค.ส.ล. สี่ชั้น/ โรงงาน และสำนักงาน (และต่อเติมภายในอาคาร) 1 หลัง -
42 นบว.28/2551 บจก.โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ E 5/9 1.ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1 หลัง -
43 นบว.29/2551 บจก.โอเรียลตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ G 8/18, G 8/19, G 8/22, G 8/23 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและคลังสินค้า (ต่อ เติมเชื่อมระหว่างอาคารทุกหลัง) 4 หลัง -
44 นบว.30/2551 บจก.เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ปท) G 1/4-4 และ G 1/4-5 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน สำนักงานและคลังสินค้า (ต่อ เติมเชื่อมระหว่างอาคารทุกหลัง) 2 หลัง -
45 นบว.31/2551 บจก.โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ E 6/1,E 6/2 1.ตสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน สำนักงาน 1 หลัง -
46 นบว.32/2551 บจก.เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) G 2/2 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/โรงงาน สำนักงาน 1 หลัง -
            -
        รวม 51 หลัง -

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 นบอ.001/2551 บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ปท) 58,62,68,74 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (10,370 ตร.ม.) 1 โรงงาน WD. 1
2 นบอ.002/2551 บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ปท) 58,62,68,74 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( 29,800 ตร.ม.) 1 โรงงาน WD. 2
3 นบอ.003/2551 บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ปท) 82 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( 8,827 ตร.ม.) 1 โรงงาน WD. 3
4 นบอ.004/2551 บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ปท) 60,61 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( 50,688 ตร.ม.) 1 โรงงาน WD. 2
5 นบอ.005/2551 บจก.แอร์-คอน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (ปท) 2/41 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( 7,000 ตร.ม.) 1 3 หลังรวมกัน
6 นบอ.006/2551 บจก.เม็กเท็ก แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่นฯ 37,38/1-2,38/2-2,38/3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( > 10,000 ตร.ม.) 1 อาคารA3 + A4
7 นบอ.008/2551 บจก.เม็กเท็ก แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่นฯ 50,50/1 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( >5,000 ตร.ม.) 1 อาคารA1 + A2
8 นบอ.008/2551 บมจ. สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ปท) 63 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( > 10,000 ตร.ม.) 1 -
9 นบอ.009/2551 บจก. อินบิสโก้ (ปท) 39,40,41,46,47,48 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็ก ส่ีชั้น (9,973 ตร.ม.) 1 -
10 นบอ.010/2551 บจก.โซลาร์เลนซ์ 64 อาคารสองชั้น (7,960 ตร.ม.) 1 -
11 นบอ.011/2551 บจก.เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ฯ 2/49 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( 8,130 ตร.ม.) 1 -
12 นบอ.012/2551 บจก. เทยิน (ปท) 4 ค.ส.ล. สามชั้นมีดาดฟ้า (9,835.8 ตร.ม.) 1 -
13 นบอ.013/2551 บจก. เทยิน (ปท) 4 ค.ส.ล. ห้าชั้นมีดาดฟ้า (12,734 ตร.ม.) 1 -
14 นบอ.014/2551 บจก.ไอดีเอส โลจิสติกส์ 34,35,36, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( 17,655 ตร.ม..) 1 -
15 นบอ.015/2551 บจก.ไอดีเอส โลจิสติกส์ 51,,52 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ( 16,089.6 ตร.ม..) 1 -
16 นบอ.016/2551 บจก.ไอดีเอส โลจิสติกส์ ,53,54 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( 6,149 ตร.ม.) 1 ห้องเย็น
17 นบอ.017/2551 บจก. ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ 2/18 อาคารชั้นเดียวมีชั้นลอย ( 9,675 ตร.ม.) 1 -
18 นบอ.018/2551 บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 2/7 ถึง 2/12 1. ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมชั้นลอยโครงหลัง คาเหล็ก/ โรงงานและ สำนักงาน 1 สน.บอ.
19 นบอ.019/2551 บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 2/7 ถึง 2/12 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 สน.บอ.
20 นบอ.020/2551 บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 2/7 ถึง 2/12 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1 สน.บอ.
21 นบอ.021/2551 บจก.ดีทแฮล์ม 94 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ สถานที่เก็บสินค้าและสำนักงาน 1 สน.บอ.
22 นบอ.025/2551 บจก.ทรานส์เทค อุตสาหกรรม 2/29 1.ค.ส.ล.สองชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1 สน.บอ.
23 นบอ.027/2551 บมจ.แอ๊ดว้านซ์ เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ทล) 2 และ 3 1.ค.ส.ล.สองชั้นโครงหลังคาเหล็ก/โรงงานและสำนักงาน 1 ตรวจสอบใหญ่?
             
        รวม 23  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 ตส.หอ.01/2551 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ปท) - 1.ฐาน ค.ส.ล พร้อมโครงสร้างเหล็ก/ อาคารประกอบการผลิต (ECH PLANT) 1  
2 ตส.หอ.02/2551 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ปท) - 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย พร้อมดาดฟ้า/ โรงงาน (ELECTROLYSIS) 1  
3 ตส.หอ.03/2551 บจก.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) - 1.ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน 1  
4 ตส.หอ.04/2551 บจก.ไซเทค อินดัสตรีส์ (ปท) - 1.คสล. ด้านหน้าเจ็ดชั้นด้านหลังสี่ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1  
5 ตส.หอ.05/2551 บจก.สยามมิตซุย พีทีเอ - 1.คสล.ชั้นเดียว/ PTA WAREHOUSE (ต่อเติม คสล. และโครงเหล็ก ด้านหลังเป็นสำนักงานและ SILO) 1  
6 ตส.หอ.06/2551 บจก.บลูสโคปสตีล (ปท) - 1.คสล. ชั้นเดียว / โรงงาน 1  
7 ตส.หอ.06/2551 บจก.วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ - 1.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน, คลังสินค้า และสำนักงาน 1  
8 ตส.หอ.07/2551 บจก.เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส - 1.ค.ส.ล./ อาคารสำนักงานและคลังสินค้า 1  
9 ตส.หอ.08/2551 บจก.เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส - 1.ค.ส.ล./ สำนักงาน,คลังสินค้า,ซ่อมบำรุง,ผลิตนํ้าตาลทรายผง,ผลิต นํ้าตาลทรายเหลว 1  
10 ตส.หอ.09/2551 บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ - 1.คสล./โครงสร้างเหล็ก หกชั้น / โรงงาน และ 1  
      - 2.โครงสร้างเหล็ก/ อาคารประกอบการผลิต 1  
11 ตส.หอ.10/2551 บจก.ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น (ปท) - 1.คสล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ โรงงาน, สำนักงาน และโกดัง 1  
             
        รวม 12  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 นนค.001/2551 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ปท) จก. L-30, l-31, L-32, L-33, L­35-L36 ค.ส.ล. สามชั้นมีชั้นลอย (อาคารสูง) 1 8008 ม2
2 นนค.002/2551 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ปท) จก. L-30, l-31, L-32, L-33, L­35-L36 ค.ส.ล. สามชั้นมีชั้นลอย 1 -
             
        รวม 2  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 01/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงอาหาร 1  
2 02/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงอาหาร 1  
3 03/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ ที่เก็บสินค้า และสำนักงาน 1  
4 04/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.สองชั้น/ PLASTIC SHOP 1  
5 05/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.โครงเหล็กสามชั้น/ สำนักงาน 1  
6 06/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ ASSEMBLY SHOP,PAINT SHOP,WELDING SHOP,PRESS SHOP 1  
7 07/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ PART SHOP 1  
8 08/2551 บจก.ไทย นันเฟอรัส เมทัล G-6-08,G-6-10,G-6-12 -ค.ส.ล.ชั้นเดียว/ โรงงาน 1  
9 09/2551 บมจ.ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย G-6-01,G-6-03, G-6-05 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงาน 1  
10 10/2551 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย G-11-01 -โครงเหล็ก/ ป้าย 1  
11 11/2551 บจก.ทีที สตีลโปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) G-1-04,G-1-06 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงาน,คลังสินค้า, สำนักงานและโรง อาหาร 1  
12 12/2551 บจก.เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) E-2-02,E-2-03,E-2-04 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย 2 ชั้น / โรงงาน,สำนักงาน และคลังสินค้า 1  
13 13/2551 บจก.เอ็นโดสแตนเลส สตีล (ปท.) E-2-07 -ค.ส.ล.พร้อมชั้นลอยโครงหลังคาเหล็ก/ โรงงานและสำนักงาน 1  
14 14/2551 บจก.เอ็นโดฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) G-13-16,G-13-18,G-13-20,G?13-19/1 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงาน 1  
15 15/2551 บจก.ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ G-14-21,G-14-22,G-14-23 -ค.ส.ล. ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1  
16 16/2551 บจก.โดงยาง แม็กเน็ทไวร์ (ปท.) G-14-10 *หนังสือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข ที่อก 5106(1).5/061 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551* ?  
17 17/2551 บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง G-2-13,G-2-15 -ค.ส.ล. 3 ชั้น/ เป็นโรงงาน 1  
18 18/2551 บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง G-2-13,G-2-15 -ค.ส.ล. 2 ชั้น/ สำนักงาน 1  
19 19/2551 บจก.จินยังไวร์โรป (ประเทศไทย) E-2-05 -ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมชั้นลอย / โรงงานและสำนักงาน 1  
20 20/2551 บจก.โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ปท.) G-5-01,G-5-03,G-5-05 -ค.ส.ล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย/ โรงงานและสำนักงาน 1  
21 21/2551 บจก.โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ปท.) G-5-01,G-5-03,G-5-05 -ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก 2 ชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1  
22 22/2551 บจก.บางกอกอินดัสเตรียลลามิเนท G-4-01,G-4-02, -ค.ส.ล. 2 ชั้น/โรงงานและสำนักงาน 1  
             
        รวม 21  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 038/50 บจก.เอฟ ที เอ็น G-53/1 1.คสล.ชั้นเดียว 1 หลัง -
2 040/50 บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ปท.) G-19 2.คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
3 001/51 บจก.ไทย มารูจูน G -23,24, 1.คสล. ชั้นเดียว 1 หลัง -
      25,26,38/2,38/3 2.โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว 1 หลัง -
        3.คสล.โครงเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง -
        4.คสล.โครงเหล็ก ชั้นเดียว   -
4 007/51 บจก.เอคโค่ (ปท.) G-45,46,47, 1.คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
      53,285 2.คสล.ชั้นเดียว 1 หลัง -
        3.คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
5   บจก.ที เอส เทค(ปท.) G-27,36 1.คสล.สองชั้น 1 หลัง แก้ไขอาคารบางส่วน
        2.คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
6 015/51 บจก.เอคโค่ แทนเนอรี่ (ปท.) G-54 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 หลัง -
7   บจก.อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ G-45 คสล.สองชั้น 3 หลัง แก้ไขอาคารบางส่วน
8 019/2551 บจก. ที เอส เทค ( ประเทศไทย ) G-27,36 คสล.สองชั้น 1 หลัง นำรายงานที่แก้ไขแล้ว มายื่นใหม่
             
        รวม 15 หลัง  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 สน.อต.ต.001/2550 บ. รอยัล ไบค์ จก. A-30/3 โครงสร้างเหล็ก สองชั้น / โรงงาน และสำนักงาน 1  
2 สน.อต.ต.002/2550 บ. ไดกิ้น คอมเพรส เซอร์ อินดัสทรีส์ จก. A-10,A-10/1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 2  
3 สน.อต.ต.003/2550 บ. เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ปท) จก. A-1/3 , A-1/4 , A-1/8 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1  
4 สน.อต.ต.004/2550 บ. บ๊อช ออโตโมทีฟ (ปท) จก. A-1/2 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
5 สน.อต.ต.005/2550 บ. นิวโมเทค (ทล) จก. A-6/4 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
6 สน.อต.ต.006/2550 บ. ซูมิโตโม รับเบอร์ (ทล) จก. A-84 , A-84/1 ถึง, A-84/5 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน และโรงอาหาร 1  
7 สน.อต.ต.007/2550 บ. เอสพีอีโวลูชั่น (ปท) จก. A-14,A-14/1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1  
8 สน.อต.ต.008/2550 บ. คิว-คอน อีสเทอร์น จก. A-6/21 , A-6/22 , A-6/23 โครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
9 สน.อต.ต.009/2550 บ. โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จก. A-22/1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว / โรงงาน 1  
10 สน.อต.ต.010/2550 บ. ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จก. A83,A-83/1 ค.ส.ล. สองชั้น /ค.ส.ล. ชั้นเดียว/ โรงงาน และสำนักงาน 1  
11 สน.อต.ต.011/2550 บ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จก. A-7/1,A-7/2 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
12 สน.อต.ต.012/2550 บ. กระจกไทยอาซาฮี จก.(มหาชน) A-15 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นใต้ดิน / โรงงาน สำนักงาน คลังสินค้า และpower house 1  
13 สน.อต.ต.013/2550 บ. คินคิโยคิน (ปท) จก. A-61 , A-62 , A-72 โครงสร้างเหล็ก สองชั้น / คลังสินค้า และสำนักงาน 1  
14 สน.อต.ต.014/2550 บ. ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จก. A-6/5 ค.ส.ล. ด?านหน?าสามชั้น ด?านหลังชั้นเดียว / โรงงาน สำนักงาน และโรง อาหาร 1  
15 สน.อต.ต.015/2550 บ. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ A-1/1 , A-1/5 , A-1/6 ค.ส.ล. สองชั้น / โรงงาน และสำนักงาน 1  
16 สน.อต.ต.016/2550 บ. นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท) จก. A-6/19 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
17 สน.อต.ต.017/2550 บ. โดนัลด์สัน (ปท) จก. A-75 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
18 สน.อต.ต.018/2550 บ. ซาน มิเกล (ปท) จก. A-83 , A-83/1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
19 สน.อต.ต.019/2550 บ. โคไค ริคะ (ทล) จก. A-11/2 , A-11/3 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และสำนักงาน 1  
20 สน.อต.ต.020/2550 บ. โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟตเจอริ่ง (ปท) จก. A-28/4 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน และคลังสินค้า 1  
21 สน.อต.ต.021/2550 บ. คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ปท) จก. A-12/1 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน และโรงอาหาร 1  
22 สน.อต.ต.022/2550 บ. นิฮอน พลาสท์ (ทล) A-51 , A-58 ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นลอย / โรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน และโรงอาหาร 1  
             
        รวม 23  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 ปท.สตอ.001/2551 บจก.เทคโนแฟบ (ปท) P2-4,P2-5,P2-6 คสล.สองชั้น/ 1 ตรวจสอบใหญ่
2 ปท.สตอ.002/2551 บมจ.ไทคอนอินดัสเตรียล คอนเนคชั่น P14{A1/3,1/3,1/4,1/5 ,1/6,1/7,M3.2/3} คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
3 ปท.สตอ.003/2551 บมจ.ไทคอนอินดัสเตรียล คอนเนคชั่น P10{A1/1,1/2,M1.2/ 1,1.2/2} คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
4 ปท.สตอ.004/2551 บจก.พีไอพีแลนด์ แฟคเตอรี่ P15 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
5 ปท.สตอ.005/2551 บจก.พีไอพีแลนด์ แฟคเตอรี่ 1.05,L06(B1-B45) คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
6 ปท.สตอ.006/2551 บจก.ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค G02 - G06 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
7 ปท.สตอ.007/2551 บจก.ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค G-19 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
8 ปท.สตอ.008/2551 บจก.ปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค G-21 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
9 ปท.สตอ.009/2551 บจก.พีไอพีแลนด์ แฟคเตอรี่ L05,L06(A1 - A4) คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
10 ปท.สตอ.010/2551 บจก.ยูนิคเทคโนโลยี (ทล) G11 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
11 ปท.สตอ.011/2551 บมจ.ซีไอกรุ๊ป P32-7,P32-8 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
12 ปท.สตอ.012/2551 บจก.ไทยปิยะค้าเหล็ก G01 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย/ 1 ตรวจสอบใหญ่
             
        รวม 12  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 ตส.อซ.01/2551 บจก. อิวอนิก ไทยแอโรซิล   1.ค.ส.ล. ด้านหน้าสามชั้นพร้อมดาดฟ้า ด้านหลังโครงสร้างเหล็กห้าชั้น/ โรงงานและสำนักงาน 1  
2 ตส.อซ.02/2551 บจก.ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ปท)   1.คสล. โครงเหล็กสามชั้น มีชั้นลอย/โรงงาน (B-PLANT) 1  
             
        รวม 2  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

 

สถานภาพการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

ปีงบประมาณ 2551

ลำดับที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อ/บริษัท แปลงที่ดิน ลักษณะอาคาร/ประโยชน์ใช้สอย จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 ปท.สตอ.013/2551 บจก.ไทยฟูจิ พลาสติก L19 คสล.ชั้นเดียว มีชั้นลอย 1 ตรวจสอบใหญ่
             
        รวม 1  

  ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔