สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article

สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA

เดินหน้ายกระดับการป้องกันภัยในกรุงเทพฯ เทียบเท่าสากล

ประธาน สภากทม. เผยผลสำเร็จการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก NFPA ได้นำหลักสูตร Risk Watch แปลเป็นภาษาไทยปรับใช้เสริมวิชา สปช. ในปีการศึกษาหน้า ให้เด็กกทม. รู้วิธีป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยทุกประเภท พร้อมตั้งคณะทำงานร่างแผนแม่บทปรับยกระดับการป้องกันภัยในกทม. ระยะแรกออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการโดยอิง

มาตรฐานจาก NFPA พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจแหลก ตั้งแต่ออกแบบจนก่อสร้างเสร็จ และตรวจต่อเนื่องขณะเปิดให้บริการ ระยะยาวเล็งปรับโครงสร้างและบทบาทหน่วยงานป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มอำนาจให้สั่งปิดหรือยึดใบอนุญาตได้

 

 

ต่อท่อเข้าคลังข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกได้สำเร็จ

นายกิตพล เชิดชูกิจพล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาว่า ตนได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบและสร้างมาตรการป้องกันอัคคีภัยและ ภัยทุกชนิด ร่วมกับนาย James M. Shannon ประธานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ( National Fire Protection Association : NFPA ) เรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ นครชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา โดย NFPA พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบและสร้างมาตรการป้องกันอัคคีภัย และภัยทุกชนิด และยินดีจะส่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่สภากทม. ร้องขอ อาทิ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคารและการอพยพเมื่อเกิดเหตุในอาคารชุมนุมคน เช่น สถานศึกษา สนามกีฬา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับขนส่งสาธารณะ การพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาใช้ในการตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พัฒนาระบบการป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

ด้าน ร้อยโทวโรดม สุจริตกุล ผู้ประสานงาน NFPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภากทม. กับ NFPA สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการก้าวต่อไปสู่การพัฒนามาตรฐานของการป้องกัน อัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพฯ และถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สภากทม. เป็นภาครัฐหน่วยงานแรกของไทยที่สามารถต่อท่อแห่งข้อมูลด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยจากองค์กรระดับโลกอย่าง NFPA ได้สำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย จากนี้ไปขึ้นอยู่สภากทม. กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะหากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องยังละเลยต่อเรื่องนี้ ก็จะเกิดเหตุเศร้าสลด เช่น ไฟไหม้แซนติก้าผับ ซึ่งเป็นบทเรียนความสูญเสียที่ไม่คุ้มค่า

 

ยกลิขสิทธิ์คู่มือการสอนเฝ้าระวังภัยมาใช้ในโรงเรียนกทม.

ประธาน สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า NFPA ได้มอบลิขสิทธิ์ Risk Watch ซึ่งอเมริกาใช้เป็นหลักสูตรเสริมการสอนเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษาให้รู้จักภัย วิธีการป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆ ประกอบด้วย หนังสือคู่มือ และสื่อการสอนต่างๆ ให้สภากทม. นำมาใช้โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ทางสภากทม. จะตั้งคณะทำงานแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นจะมอบให้สำนักการศึกษา กทม. นำไปบรรจุในหลักสูตรสำหรับนักเรียนกทม. เป็นหลักสูตรเสริมในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) โดยคาดว่านักเรียนกทม.กว่า 4 แสนคน จะได้เรียนรู้หลักสูตรเฝ้าระวังภัย หรือ Risk Watch นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป

 

เตรียมร่างแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงกทม.

ประธาน สภากรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากนี้ไปสภากทม. จะแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการป้องกันภัยในกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย สมาชิกสภากทม. ผู้บริหารกทม. ผู้แทนจาก NFPA ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจากสถาปนิคสยาม ผู้แทนจากเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ หรือผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวจะแบ่งเป็นระยะ โดยระยะแรก ใช้อำนาจนิติบัญญัติของสภากทม. ในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารและการ อพยพคนเมื่อเกิดเหตุในอาคารชุมนุม โดยอิงมาตรฐานสากลจาก NFPA ซึ่งจะมีการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ออกแบบก่อสร้าง (รหัส 101 ) เริ่มก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟ (รหัส 701 ) ไปจนถึงการใช้อาคารประกอบการ และการตรวจสอบต่อเนื่องเมื่อเปิดกิจการแล้ว ตลอดจนการจัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของกทม. โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย NFPA

ส่วนระยะยาว จำเป็นต้องปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของกทม. ให้สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันภัยทุกประเภทอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับประชากรกว่า 10 ล้านคนในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยั งต้องยกระดับสถานีดับเพลิง เจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการระงับภัย และให้ความช่วยเหลือ เช่น กรณีช่วยเหลือคนจากตึกถล่ม การรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บโดยเชื่อมต่อเครือข่ายแพทย์ ตลอดจนมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันภัย การสั่งปิด หรือ เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาชิกสภากทม. จะยื่นญัตติในสภากรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารกทม. นำแผนแม่บทดังกล่าวไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ให้พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย

---------------------------- (กมลพร...กปส. รายงาน)

ที่มา http://www.bmanews.co.cc/bmanews/index.php/2008-11-07-06-58-24/4238---nfpa-
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article