กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

   - ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน   การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย   การให้กู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

5_ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

   - เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

25_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัย.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

   - เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

27_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน กองทุนความปลอดภัย.pdf
เกี่ยวกับความปลอดภัย

แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article