ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
บริการตรวจสอบอาคาร

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบใหญ่ และตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการarticle

บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ...

ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคารราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทarticle
สไลด์นำเสนอร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทarticle

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ที่มีการปรับปรุงให้กระชับและใช้งานได้ง่ายขึ้น ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2553 (National Engineering 2010) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง MR-219 ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

 

ผลงานตรวจสอบอาคารarticle

ผลงานการตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปีปัจจุบัน ลูกค้า...

ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้ายarticle

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือ ตอบหนังสือหารือ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย โดยมีประเด็นแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึืน ของผู้ตรวจสอบอาคารและเจ้าของป้าย ในเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างงานตรวจสอบอาคาร กับงานวิศวกรรมหรืองานสถาปนิก และเจตนารมย์แห่งกฎหมาย ที่มุ่งหมายให้อาคารมีการใช้งานในสภาพปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้อาคาร มิใช่ เฉพาะ ณ วันที่ทำการตรวจสอบ

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคารarticle

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือ ตอบหนังสือหารือ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด เรื่อง ขอคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารarticle

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือ ตอบผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]