ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือ ตอบหนังสือหารือ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เรื่อง ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย โดยมีประเด็นแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึืน ของผู้ตรวจสอบอาคารและเจ้าของป้าย ในเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างงานตรวจสอบอาคาร กับงานวิศวกรรมหรืองานสถาปนิก และเจตนารมย์แห่งกฎหมาย ที่มุ่งหมายให้อาคารมีการใช้งานในสภาพปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้อาคาร มิใช่ เฉพาะ ณ วันที่ทำการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิ๊กที่นี่

ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย

ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔