แบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)

กทม ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าของอาคาร ในการกรอกเพื่อยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการกรอกฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดฟอร์ม ในรูป win word 2003 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของผู้ประกอบการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘

แบบฟอร์ม ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของผ้ประกอบการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ดาวน์โหลด คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

แบบฟอร์ม คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

 

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองของ ผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของ ผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

 

ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ การตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ การตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ