หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ๓ สมาคม ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ออกหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคาร ในการนำหลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยใช้ในการใช้งานอาคาร มาใช้ในงานตรวจสอบอาคาร

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมนุมคน

หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงมหรสพ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงแรม

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม

 หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงงาน

หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานบริการ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้าย

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท

 
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔